Facebook delete
Av:
Cecilia Blomberg

Facebook exkluderas ur Nordeas hållbarhetsfonder - så togs beslutet

I mars meddelade Nordeas team för ansvarsfulla investeringar att Facebooks aktie skulle sättas i karantän i våra Starsfonder. I juni kom beslutet att aktierna exkluderas ur Stars-fonderna. Beslutet kom som en följd av att Facebook anklagats för att ha sålt information om sina användare vidare till en tredje part. Skandalen diskuterades intensivt i media och många användare avslutade sina konton. Men kan investeringsbeslut tas som en följd av en mediedebatt? Svaret är förstås nej. Vi har träffat Emir Borovac, analytiker inom Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar, för att få veta mer om hur de kom fram till beslutet.

Synen på vad hållbarhetsarbete och ESG*-analys inom fondförvaltning innebär för fondens investeringar har under de senaste åren förändrats kraftigt. Idag handlar inte hållbarhetsarbetet enbart om att, ”göra något etiskt korrekt” det handlar till stor del om att kartlägga och hantera risker för att skapa bästa möjliga avkastning.

Nordea Fonder har länge arbetat med hållbarhetsanalys som en del av beslutsunderlaget för att kunna göra rätt investeringar. Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar tittar kontinuerligt på olika branscher för att utvärdera dess risker. Att granska nya branscher, så som IT-branschen, är extra viktigt då riskerna i dessa branscher inte hunnit bli fullt kartlagda och utvärderade.


Utredning av risker i IT-sektorn

Teamet för Ansvarsfulla investeringar åkte till USA i slutet av 2017 för att inleda en kartläggning av de viktigaste ESG-relaterade frågorna inom IT-sektorn. Emir Borovac är analytiker i teamet och var en av de som åkte för att lära sig mer om denna kraftigt växande sektor.
 

Emir Borovac
Emir Borovac
Analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Varför startade ni denna utredning?

– Historiskt sett har IT-sektorn till stor del förbisetts av ESG-analytiker. Men i ljuset av en ständigt ökande digitalisering av ekonomin och av människors vardagliga liv, i kombination med kommersialisering av data och kontroverser kring teknikplattformarna under de senaste åren, ville vi gräva djupare in i dynamiken som formar industrin, säger Emir.

– Våra fonder, inte minst vår hållbara fondfamilj Stars, investerar i ett antal bolag som tillhandahåller och utvecklar olika teknologiska plattformar. Det här är ju en ganska ny och intressant business att investera i, fortsätter Emir.

Målet med utredningen var att bättre förstå de risker och möjligheter som stora IT-bolag, i allmänhet, och kommersiella IT-plattformar, i synnerhet, står inför. Teamet tillbringade totalt tre dagar i både Washington D.C. och New York City och träffade en mängd intressenter till IT-bolagen, allt från medarbetare till branschgrupper. Analysen omfattade olika ämnen inom industrin och syftade till att observera dem från olika vinklar. Delvis kontroversiella ämnen, som datasekretess och kommersialisering av data samt yttrandefrihet, betraktades både från affärs- och användarperspektivet.

– Vi ville bland annat få reda på hur bolagen påverkas av nya regelverk, exempelvis EU:s nya regelverk kring skydd av personlig data, GDPR, som träder i kraft i maj i år. Som vi alla vet sprids digitala nyheter extremt snabbt och stora IT-plattformar är väldigt sårbara för negativ medieuppmärksamhet och kundkrav som härrör från integritetsfrågor, säger Emir.

Vad lärde ni er från resan?

– Ur bolagens perspektiv fann vi att datasäkerhet, förtroendefrågor och innehållet som distribueras på plattformarna var de viktigaste områdena. Privatpersoner är främst inriktade på integritetsfrågor, dels med tanke på statlig insamling av uppgifter, men många är också oroliga över den information som företagen själva samlar in och behandlar för kommersiella ändamål. Trots att EU nu inför den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som behandlar vissa datasekretessfrågor, insåg vi att man på andra sidan Atlanten inte hade samma syn på dessa frågor. Vi tror dock att det kan förändras under kommande år.

Facebook sätts i karantän

Några månader efter det att teamet kommit hem från resan till USA blossade skandalen kring Facebook upp. Bolaget hade då inte kunnat säkerställa att information kring användare inte sprids vidare till obehörig tredje part. Teamet tog då beslutet att sätta bolagets aktier i karantän för Nordeas Starsfonder. Det innebar att under tre månader får förvaltarna för dessa fonder inte köpa Facebooks aktier.


Vad ledde fram till beslutet kring Facebooks aktier?

– Med tanke på de allvarliga anklagelserna och den oro som omger företaget, med en starkt negativ offentlig opinion, i kombination med det överhängande hotet om ökad reglering i och med EU:s nya dataskyddsförordning, valde vi att sätta Facebooks aktier i karantän under en period om minst 3 månader, säger Emir.


– Det som skett kring Facebook är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är för oss som investerare att analysera ESG-relaterade risker, fortsätter han. Då dessa risker blir verklighet kan de driva aktiekursen till en brant nedförsbacke mycket snabbt. Till exempel föll aktiekursen för Facebook ca 18 % på knappt två veckor efter avslöjandet kring Cambridge Analyticas obehöriga användning av Facebookanvändares data. Även om aktien återhämtar sig är det den typen av volatilitet som vi genom vår analys vill uppnå starkare medvetenhet kring.

Efter de tre månaderna, i juni, när situationen granskats ytterligare beslutade Nordea att exkludera Facebook ur alla Stars-fonder. Nordea förväntar sig att ombepröva beslutet igen efter 6-12 månader.

 

 

 

*ESG är en förkortning av Environmental, Social and Governance och på svenska innebär det frågor som rör miljö, sociala aspekter och ägarstyrning.