kvinna som planterar i kruka
Av:
Jan Telford

Gröna obligationer ger diversifiering och värde

Fler och fler investerare vill investera hållbart och i lösningar för en hållbar framtid. Efterfrågan på gröna obligationer växer därför kraftigt. Nordeas ränteförvaltare har investerat i gröna obligationer i snart ett årtionde och kan konstatera att det är en bra affär att investera grönt.

Klimat och Miljö
Räntemarknad

Att ge ut obligationer är ett sätt för stater, kommuner och företag att ta upp lån för att finansiera sin verksamhet. I motprestation betalar låntagaren en ränta, innan lånet återbetalas i slutet av obligationens löptid. Gröna obligationer utgör inget undantag, det “gröna” syftar enbart på hur kapitalet ska användas, men att låntagaren därmed också tar på sig ansvaret att återrapportera till långivarna vilka gröna projekt som investerats i och hur de fortlöper.

- Enda skillnaden är att kapitalet som lånas upp är öronmärkt till miljösatsningar, säger Anette Eineljung som är chef för Nordeas svenska ränteteam.

Nordeas ränteteam investerade i den första gröna obligationen som emitterades 2007 av Europeiska investeringsbanken (EIB). De första gröna obligationerna lanserades innan finanskrisen 2008–2009. Under brinnande finanskris avtog dock intresset för gröna obligationer som började vinna terräng först flera år senare.

– Under de senaste fem åren har intresset för gröna obligationer ökat markant. Både antalet emittenter och investerare har ökat och idag uppgår den globala gröna obligationsmarknaden till ca 300 miljarder dollar med runt 500 olika emittenter.

Enligt kreditvärderingsföretaget Moody’s emitterades gröna obligationer år 2012 till ett värde på cirka 5 miljarder euro. År 2016 hade värdet redan uppgått till 88 miljarder euro. Tillväxten har fortsättningsvis varit stark under 2017. Bara under första kvartalet emitterades gröna obligationer till ett värde på 25 miljarder euro.

– Efterfrågan förblir stark eftersom allt fler placerare vill stödja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. För fondförvaltare är gröna obligationer ett praktiskt verktyg att ta hänsyn till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (environment, social and governance, ESG) utan att ändra på placeringsprinciperna, förklarar Eineljung.

Att investera grönt tillför diversifiering och värde

Att gröna obligationer blir mer populära är för att finansvärlden blir allt mer medveten om de samhälleliga och ekonomiska risker som klimatförändringarna medför.

– I och med den ökade medvetenheten kring vilka konsekvenser klimatfrågorna kan få i framtiden i form av exempelvis resursbrist så ingår hållbarhet i allt fler placerares strategi, vilket ökar efterfrågan på gröna obligationer, beskriver Anette.

När det gäller både aktie- och ränteplaceringar har många investerare redan insett fördelarna med att investera hållbart då det kan leda till färre risker i affärsverksamheten när frågor som berör miljö, socialt ansvar och affärsetik är en integrerad del av verksamheten.

Anette är fondförvaltare för fonden Nordea Swedish Bond Stars som säljs i Sverige. Fonden är en kort obligationsfond, med en ränterisk, mätt som duration, som kan variera mellan 0 till 3 år. Fonden har en integrerad ESG-analys som utförs av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Detta för att hitta de bästa investeringsmöjligheterna i företag som är verkliga stjärnor inom området miljö, socialt ansvar och affärsetik. Fonden placerar huvudsakligen i svenska företagsobligationer med högt kreditbetyg. De gröna obligationerna står för en andel på drygt 20 procent.

– Hittills har vi kunnat placera i gröna obligationer till samma förväntade avkastning som i ”icke–gröna” obligationer-, konstaterar Anette.

- Vi som investerarare köper inte gröna obligationer bara för att de är gröna, utan för att vi tycker att de tillför diversifiering och värde och att vi dessutom, genom våra investeringar, kan bidra till ett mer hållbart samhälle tillägger hon.

Mest investeringar i förnybar energi

Enligt Moody’s användes 28 procent av de gröna obligationer som emitterades i fjol för investeringar i förnybar energi. 23 procent av de emitterade gröna obligationerna användes för lösningar som ökar energieffektiviteten. Den tredje största andelen, 18 procent, investerades i projekt som ska minska trafikutsläpp och utveckla infrastruktur för till exempel elbilar. En tiondel av obligationerna riktas till projekt som bidrar till att förbättra områden där klimatförändringarna redan gett negativa effekter.

Gröna obligationer har emitterats mest av finansinstitut och företag, vars andel är 40 procent. De övernationella instituten står för en andel på cirka 17 procent. Även organ inom den offentliga förvaltningen, såsom kommuner och statliga verk, har varit mycket aktivare än själva stater som bara har emitterat cirka 4 procent av alla gröna obligationer.

Nordea Fonder är en av många finansiella aktörer som har fattat intresse för tillgångsslaget, och som fondsparare i flera av bankens räntefonder kan kunderna räkna med att deras sparpengar bidrar till att finansiera miljöinriktade projekt. Från vår sida är aptiten på gröna obligationer stor, men det som krävs – enligt Anette Eineljung – är ett ännu större engagemang från resten av samhället.

- Det måste till fler projekt, och då måste det finnas en vilja bland politiker, hos stater och ute på företagen att söka mandat för att jobba mer med hållbarhet och för en bättre miljö.

 

 

Vad är en grön obligation?

En grön obligation, dvs. green bond, är en obligation som används i sin helhet för finansiering av miljövänliga projekt. Investeringarna kan till exempel handla om produktion av förnybar energi, bättre energieffektivitet, minskning av luftföroreringar, behandling av avloppsvatten eller hållbart jordbruk.

Till största del ska de gröna obligationerna följa internationella kapitalmarknadsorganisationen ICMAs principer för gröna obligationer. Syftet med principerna är att öka transparensen och ärligheten på marknaden för gröna obligationer. Läs mer i broschyren Green Bond Principles.

Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab 

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt