Per Water och Jessica Carping förvaltar Nordea Stratega 70
Av:
Cecilia Blomberg

Morningstar prisar Nordea Stratega 70

Nordeas fond Stratega 70 har fått pris i Morningstar Fund Awards för bästa allokeringsfond, eller blandfond, i Sverige. Bakom framgångarna står ett väl sammansvetsat team som tillsammans arbetat fram en stabil systematisk förvaltningsstil. Vi har träffat teamet för att höra mer om vad som ligger bakom framgångarna.

Visa mer om:
Morningstar
Morningstar Awards logo
Morningstar Awards 2017(c). Morningstar, Inc.

I Morningstar Fund Awards delas priser ut till fonder i olika kategorier så som bästa Sverigefond, bästa globalfond och bästa allokeringsfond. Priset baseras på avkastningen för 2016 och de senaste tre och fem åren. Dessutom vägs andra faktorer in. Exempelvis tittar juryn på stabiliteten i förvaltningsteamet och på risken i fonden.

Fokus på systematik och riskbalans

Per Walter är chef för det svenska Multi Asset-teamet som bland annat förvaltar Nordeas Strategafonder. Han är även ansvarig förvaltare för Stratega 70. Han menar att en konsekvent och systematisk förvaltning i kombination med ett starkt team är några av huvudorsakerna till framgångarna.

– Vi är stolta och glada över att få detta pris, samtidigt som vi är ödmjuka inför den viktiga uppgift vi har att förvalta våra kunders pengar. Stratega 70 är en bra balanserad portfölj för den som vill ha ganska mycket aktier men samtidigt lite skydd vid stora börsnedgångar. Nyckeln för oss är att arbeta systematiskt med våra analysmodeller och vi tar inga stora positioner baserade på konjunkturscenarier eller spekulationer i enskilda händelser. Vi har istället många strategier som vi kombinerar för att skapa en bra riskbalans i fondportföljen. Samtidigt kan vår taktiska allokering bidra mer till avkastningen säger Per.

Nordeas Strategafonder brukar beskrivas som en komplicerad produkt i en enkel förpackning.

– För kunden är det här ett enkelt sätt att spara på. Genom en enda fond får man tillgång till många marknader, tillgångsslag och våra taktiska strategier, fortsätter Per. Bakom framgångarna ligger kraften och samarbetet i det team som vi byggt upp, både det stora europeiska Multi Asset-teamet men även det svenska. Vi har en bra kombination av kompetenser i gruppen och vi har arbetat tillsammans länge vilket gör att vi har en unik förmåga just på det här området, avslutar han.

Om Strategafonderna

Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Aktiedelen i fonden har en global inriktning men med viss tonvikt på Sverige och placeras i fonder, aktier och aktierelaterade instrument. Aktieurvalet är baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar.

Fonderna omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Vinnare efter ett turbulent år

2016 har varit ett turbulent år på den politiska arenan. Att skapa en portfölj som står sig även i en skakig omvärld är ett av målen med den systematiska förvaltningen i fondens aktieportfölj. Rickard Waldenlind förvaltar den globala aktieportföljen som ingår som en av byggstenarna i Stratega 70.

–  Vi har börjat vänja oss vid händelserika år. Just 2016 präglades ju politiskt främst av Brexit i Europa och sedan presidentvalet i USA. Dessa politiska händelser belyser på ett bra sätt hur svårt det är att förutspå politiska händelser och vilken påverkan utfallet sedan får på exempelvis börsen.  T.ex. förväntades Trump förlora det amerikanska presidentvalet och om han mot förmodan skulle vinna förutsågs stora kursfall. Det visade sig bli precis tvärtom, säger Rickard.

Genom riskbalansering försöker förvaltarna för Stratega 70 parera stora svängningar på marknaderna.

– Vår förvaltningsstil präglas av ett systematiskt angreppssätt. De strategier vi hittar ska komplettera varandra och kunna bidra till förvaltningsresultatet i olika marknadsklimat, riskbalansering är en av grundbultarna i vår förvaltning. Vi har exempelvis stor andel Stabila aktier* i portföljen som historiskt sett gett väldigt bra resultat.

Vi vet dock att om räntan går upp kraftigt eller om börsen går väldigt bra så har stabila aktier relativt sett lite svårare att generera god avkastning, relativt sett. Och då kombinerar vi det med något som kan gå bättre i ett sådant läge. I samband med det amerikanska presidentvalet hade vi exempelvis en placering i amerikanska finansaktier, som gynnas av högre räntor och tillväxtförväntningar, vilket vägde upp att segmentet Stabila aktier då fick det motigt, avslutar Rickard.

Jessica Carping är också ansvarig förvaltare för Stratega 70. Vi frågar henne hur hon arbetar med att balansera aktie och ränteinnehav i fonden. Fonden har till uppgift att hålla en fördelning på 70 procent aktier och 30 procent ränteplaceringar, men beroende på hur förvaltarna ser på marknadens utveckling kan andelen variera +/- 15 procentenheter i förhållande till normalläget.

– När det kommer till allokeringen (fördelningen) i fonden mellan de olika tillgångsslagen aktier, företagsobligationer och statsobligationer arbetar vi också systematisk med fokus på riskbalans. Vi har olika typer av strategier/modeller som fungerar på olika investeringshorisonter och i olika marknadsklimat. Genom att kombinera dessa skapar vi en stabil avkastning över tid. Tittar man på förra året så var värderingen av såväl aktier som företagskrediter attraktiv jämfört med statsobligationer vilket ledde till att vi hade en något högre andel av dessa tillgångsslag än normalt. Vid ett par tillfällen minskade vi dock aktievikten till följd av att våra kortsiktiga modeller/indikatorer pekade på ökad marknadsoro. Under merparten av året låg vi samtidigt exponerade för fallande marknadsräntor vilket på totalen gjorde att vi skapade en balans mellan tillgångsslagen.

Fonden har haft en bra start på 2017 och har stigit nästan fyra procent under året**. Just nu är fonden positionerad med en lite högre andel aktier och företagsobligationer. Stabila aktier och aktier med hög utdelningskapacitet är också viktiga delar av fondens innehav.

* Stabila aktier är en av Multi Asset teamets globala aktieportföljer med bolag som klarar stabilitetskraven när det gäller vinster, kassaflöden, utdelning och kursutveckling.

** Nordea Stratega 70 har stigit 3,66 procent fram till 13 mars i år

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab