På väg mot en renare värld
Av:
Nordea

På väg mot en renare värld

Världen är idag beroende av olja, gas och kol, men en omställning till en renare och mer hållbar värld är på gång. Lösningen ligger i teknisk innovation och ett bättre utnyttjande av de resurser vi redan har. Här ger vi en statusuppdatering om denna omställning.

Under senare år har det blivit allt större fokus på hållbarhet. Vi köper till exempel bilar som förbrukar mindre bensin, använder energilampor och är mer noggranna med att släcka ljuset när vi lämnar ett rum. Men sett i ett vidare perspektiv – hur långt har vi kommit med att ställa om vår förbrukning för att minska påverkan på miljö och klimat? Fondmagasinet har ställt frågan till Thomas Sørensen och Henning Padberg. De förvaltar Nordeas Klimatfond och arbetar dagligen med att analysera vilka trender inom klimat och miljö som kommer att få genomslag i framtiden.

Thomas Sørensen (tv) och Henning Padberg (th) förvaltar Nordeas Klimatfond
Thomas Sørensen (tv) och Henning Padberg (th) förvaltar Nordeas Klimatfond

Den globala marknaden för klimat- och miljörelaterade investeringar är beroende av befolkningsutvecklingen, tillgängligheten på råvaror och teknikutvecklingen. Befolkningstillväxten i världen kommer att leda till högre energiförbrukning, stigande CO2-utsläpp och brist på olja och andra råvaror. Lösningen på dessa problem är ny teknik och ett bättre utnyttjande av de befintliga resurserna. Det står helt klart att de nya tillväxtländerna inte kan kopiera västvärldens tillväxt som har varit mycket energikrävande. De här länderna behöver en mer resursmedveten tillväxt samtidigt som västländerna måste bli ännu bättre på att utnyttja befintliga resurser.

Olja och kol kommer spela ut sin roll 
Världen är fortfarande starkt beroende av traditionella energislag, och den ekonomiska tillväxten sker fortfarande på bekostnad av miljön. Endast 12 procent av Europas primära energikonsumtion kommer från hållbara energikällor, och globalt är denna andel avsevärt lägre. Det finns dock några länder som går i spetsen och visar vägen. Till exempel kan över hälften av elförbrukningen i Tyskland täckas av sol- och vindenergi en solig och blåsig dag. Det är en bra siffra, men då dessa energislag är väderberoende behövs det en hel del innovation och samordning för att öka denna andel ytterligare.

Våra analyser pekar på att elektricitet kommer att vara den vanligaste energiformen på lång sikt, och det betyder att olja och kol kommer att spela ut sin roll. I nuläget är investeringar som leder till ökad energieffektivitet ett av de mest intressanta områdena som betalar sig på kort tid. På medellång sikt tror vi att solenergi, elbilar och teknik för att lagra el har stora chanser att få genomslag. Solceller har blivit ekonomiskt attraktiva i många delar av världen och kostnaderna fortsätter att sjunka i takt med att volymerna ökar. På transportområdet ser eldrift ut att vinna terräng. Elmotorer är betydligt mer effektiva än förbränningsmotorer. Det som krävs nu för att elbilen ska slå igenom är billigare batterier. Men innovation och massproduktion på området har kickstartat och vi tror att det kommer att förbättra effektiviteten och sänka priset på batterier.

Tillväxtländer bättre på att använda miljövänlig teknik
De flesta nya tillväxtländer är medvetna om att de inte kan kopiera den energikrävande tillväxt som västvärlden genomgått. De kommer att bli bättre på att använda och sprida miljövänlig teknik. Antingen för att det är ekonomiskt fördelaktigt, t.ex. är el från solceller idag billigare än el från dieselgeneratorer i Indien, eller för att minimera den negativa inverkan på miljön, som t.ex. är fallet med föroreningarna i Kinas storstäder idag.

Merparten av den tekniska utvecklingen sker fortfarande i industriländerna som har etablerade forskningsmiljöer. Vi ser att företag använder sin forsknings- och utvecklingsbudget, där de har tillgång till unga talanger och det know-how som krävs. USA, Tyskland och Japan är mycket starka på dessa områden.

Om Nordea Klimatfond
Nordeas Klimatfond ger dig möjlighet att investera i aktier från företag som gynnas av den långsiktiga omställningen till mer klimat- och miljövänlig teknik. Fondens sammansättning bygger på en väldefinierad och disciplinerad placeringsprocess. Efter att ha identifierat avgränsade investeringsområden läggs vikten på urvalet av de enskilda aktierna. Detta sker med hjälp av en så kallad bottom up-analys, som bygger på en detaljerad analys av de enskilda företagen.

Jämfört med bredare aktiefonder erbjuder Nordea Klimatfond en mer fokuserad fond med en långsiktigt högre avkastningspotential. Placeringarna kan fördela sig på alla typer av företag (både små, medelstora och stora företag) och regioner (såväl tillväxtländer som industriländer). Fonden kan på så vis utnyttja investeringsmöjligheter som de bredare aktiefonderna inte har möjlighet till. Som utgångspunkt fördelas fondens placeringar mellan väletablerade företag med en beprövad affärsmodell och mer riskbetonade företag som har ambitionen att nå ett tekniskt genombrott inom sina verksamhetsområden. Fonden har en högre risk än en bredare aktiefond och avkastningen i fonden kan därför variera. 

Läs mer om Nordea Klimatfond 

De stora globala olje- och gasbolagen har inga bra alternativ till sin traditionella affärsmodell. De anpassar sig till nya miljölagar, eller när det uppstår sociala spänningar i områdena där de utvinner olja. Men de har ingen framförhållning när det gäller att ställa om till alternativa energikällor eftersom det skulle underminera deras främsta intäktskälla i dagsläget. Om vi ser på de oljeproducerande länderna så har OPEC-länderna (Saudiarabien, Irak och Iran) tillsammans med Ryssland bara ett mycket begränsat fokus på alternativa energislag. De är alltför beroende av sina oljeintäkter. Att skifta fokus kommer, även om det finns pengar till de nödvändiga investeringarna, att ta lång tid och innebära stora risker. Vi tror att de företag och länder som fokuserar på hållbarhet, teknisk innovation och miljöskydd står bättre rustade att möta framtidens utmaningar. På längre sikt kommer länder som bygger sin ekonomi på en stigande efterfrågan på olja och råvaror att halka efter i utvecklingen. Övergången till mer hållbar teknik och ett bättre utnyttjande av de befintliga resurser får allt större betydelse.

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.
Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.