30

Nordea Stratega 30 – en vinnarfond

När Thomson Reuters tidigare i år utsåg Nordens bästa fonder i Lipper Fund Awards vann Stratega 30 kategorin bästa försiktiga blandfond. I sin utvärdering jämför institutet fonder med likande inriktning och prisbelönar fonder med högst riskjusterad avkastning under de senaste tre och fem åren. Stratega 30 har gett sina andelsägare i genomsnitt ca fem procent i avkastning varje år* sedan den startade för snart 14 år sedan. Läs mer om vad som ligger bakom fondens framgångar.

Maria Qundos
Maria Qundos
Fondförvaltare Nordea Stratega 30

Nyckeln bakom framgångarna för Nordeas förvaltningsteam Multi Asset är kombinationen av ett team med lång erfarenhet, bra analysprocesser och implementeringsverktyg. I teamet arbetar Maria Qundos och Jessica Carping som är ansvariga förvaltare för Nordea Stratega 30.

- Merparten av teamet har arbetat ihop i över 10 år så vi har samlat värdefulla erfarenheter och kunskaper tillsammans. Vi är ett stabilt team som haft möjlighet att gemensamt utvecklas och bygga upp beslutsmodeller och förvaltningsprocesser säger Maria Qundos.

Nordea Stratega 30 ingår i Nordeas familj av Strategafonder. De är blandfonder med olika långsiktig fördelning mellan aktier och räntor där du som sparar i fonden själv väljer önskad risknivå. Fördelningen mellan aktier och räntor justeras sen beroende på vad teamet anser vara bäst att placera i på kort sikt, det som brukar kallas ”taktisk allokering”. Stratega 30’s strategiska fördelning är 30 procent i aktier och 70 procent i räntebärande placeringar, men taktiskt kan förvaltarna variera aktieandelen mellan 15-45%.

 

Jessica Carping
Jessica Carping
Fondförvaltare Nordea Stratega 30

- Vår taktiska allokering har gjort att vi på ett bra sätt kunnat utnyttja de svängningar som vi har sett på marknaderna på senare tid, säger Jessica Carping. Under det senaste året har vi exempelvis både haft perioder med högre och lägre andel aktier vilket har varit bra för fondens avkastning. På räntesidan har vi justerat räntedurationen (löptiden) och på så vis skapat meravkastning till våra andelsägare både under perioder då marknadsräntorna stigit och när de sjunkit.

Att analysera olika tillgångsslag som t.ex. aktier eller olika typer av obligationer, och även olika geografiska marknader är teamets främsta uppgift. I de fonder teamet förvaltar väger de upp marknader och tillgångsslag som de anser vara mest attraktiva för tillfället. I analysen tar teamet exempelvis hänsyn till värderingskillnader mellan olika aktiesegment. För allokeringsbeslutet mellan aktier och räntor väger värderingen av tillgångsslagen tungt men det är många aspekter som kokas ner för att fatta bästa möjliga investeringsbeslut. För att detta ska göras på bästa och mest konsekventa sätt så har teamet utvecklat kvantitativa systematiska modeller. I sådana modeller kan t.ex. valutarörelser, prisutvecklingen på råvaror och makrostatistik analyseras och utvärderas på ett strukturerat vis.

 

Nordea Stratega 30 tilldelades även Lippers pris 2015 och har fem stjärnor hos Morningstar*, också ett oberoende ratinginstitut av fonder. Fonden har historiskt visat god avkastning och sedan start så är det bara under det krisdrabbade året 2008 som fonden gett negativ avkastning*.

Fokus i förvaltningen handlar om att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk man tar, det som ofta brukar kallas riskjusterad avkastning.

- För oss är det viktigaste att skapa balans i portföljen och framförallt att inte ta några onödiga risker säger Maria Qundos. Vår uppgift är att ge fondandelsägarna god meravkastning utan onödigt stora svängningar. Att vi får den här utmärkelsen är väldigt roligt och ett tecken på att vi lyckats med vår uppgift. Men vad som är ännu viktigare är förstås vad våra kunder tycker och vi hoppas att de är nöjda med vårt arbete avslutar Maria. 
 

 

* per 16 maj 2018