Vad är en Stars-fond?

Stars-fonderna investerar i företag som utmärker sig genom sitt sätt att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Vi tror att företag som tar ansvar och proaktivt arbetar med dessa aspekter och har en tydlig och transparent process för att hantera dem står bättre rustade eftersom de utsätter sina verksamheter för färre risker.

Det skapar en stabil grund som kan skapa god avkastning i våra Stars-fonder.

Träffa medlemmen som investerar i bolag över hela världen

Starsfonderna har blivit allt mer populära bland fondsparare sedan den första fonden startade år 2011. Då fokuserade Starsfonderna framförallt på de nordiska marknaderna och på tillväxtmarknaderna. Men nu har konceptet expanderat till större aktiemarknader och även till räntemarknaden.

Förvaltningen bakom Nordea European Stars
Se filmen där fondförvaltaren Kasper Elmgreen och ESG-analytikern Julien Grouillet berättar om sitt samarbete i sin förvaltning av Nordea European Stars.

Som namnet antyder så investerar fonden på de europeiska aktiemarknaderna i företag som alla utmärker sig genom sitt sätt att ta ansvar. Dessa företag identifieras genom vår analys som vi gör här på Nordea.

Stars-fonderna:

Nordea Global Stars

Nordea Global Stars placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt. Fonden har innehav i mellan 50-70 företag.

Nordea Global Stars har inga innehav i producenter av fossila bränslen.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea Global Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Emerging Stars

För Nordea Emerging Stars letar vi efter stjärnorna på tillväxtmarknaderna, det vill säga de företag som har potential att bli globalt ledande i sin industri. Fonden placerar bland annat i Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea Emerging Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Nordic Stars

Nordea har en stark förankring i hela Norden och stor erfarenhet av att arbeta med nordiska aktier.

Fonden Nordea Nordic Stars investerar i bolag från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och strävar efter en portfölj med cirka 50 bolag som har de allra mest hållbara affärsmodellerna. Den nordiska marknaden representeras av en rad olika branscher vilket gör den intressant, allt från shipping, finans och industri. Många är globalt starka bolag med globala positioner.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Swedish Stars

Nordea Swedish Stars placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna.

Fonden investerar i 30-50 svenska bolag.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Nordea Swedish Bond Stars

Nordea Swedish Bond Stars är en räntefond som placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Den genomsnittliga räntebindningstiden kan variera mellan 0 till 3 år.

Fonden placerar inte i bolag där mer än 50 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion inom kategorin fossilt bränsle.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Nordea Swedish Bond Stars

Nordea European Stars placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Urvalet av aktier baseras på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

Fonden har innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera.

Mer information om fondens utveckling, innehav och priser hittar du i Fondinformationstjänsten.

Nordea European Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Logga in i Internetbanken och börja spara direkt

Logga in

Vad betyder ESG?

När vi granskar företag som kan vara innehav i våra Stars-fonder är ESG en viktig del.

Men vad betyder egentligen ESG? Se svaret i filmen.

Fem saker som utmärker Stars-fonderna

Fokuserar på framtidens vinnare

Vi tror att framtidens vinnare är de som agerar ansvarsfullt. Stars-fonderna ska därför ses som en långsiktig placering i bolag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden.

Inkluderar snarare än exkluderar

Våra Stars-fonder försöker aktivt hitta de bolag som redan agerar ansvarsfullt istället för att senare i investeringsprocessen exkludera de som inte gör det.

Genomför en extra analys

Alla bolag som kan komma i fråga för våra Stars-fonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Använder vårt eget unika rankingsystem

Efter extra analysen får de aktuella bolagen en specifik ranking, som sedan kombineras med den finansiella analysen och används aktivt när de slutliga innehaven i Stars-fonderna sätts samman.

Fortlöpande utvärdering och dialog med bolagen

Kontinuerlig utvärdering av information relaterad till miljö, socialt ansvar och affärsetik och en löpande dialog med bolagen är ytterst viktigt för att säkerställa att Stars-fonderna lever upp till sitt namn. Nordea har ett särskilt team som sköter båda dessa uppgifter.

Sasja Beslik

”Att fokusera på framtidens vinnare är en långsiktig investeringsstrategi och ett ansvarsfullt sätt att leverera bästa möjliga balans mellan risk och avkastning.”

Sasja Beslik,
Head of Sustainable Finance, Nordea Asset Management

Vill du börja spara i Starsfonderna?

Nordeas Starsfonder är tillgängliga för alla som önskar spara. Du kan köpa fonderna genom ditt kontor eller genom Nordeas Internetbank.

Har du frågor – kontakta oss gärna på tel 0771-22 44 88.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor.