Biden
Av:
Johan Larsson, chefsstrateg i Nordea

Bidens skattehöjningar stoppar inte aktiemarknadens uppgång

Nya investeringar, stöd till arbetslösa och direktbetalningar till befolkningen. Det är delar av det stora krispaket som ingår i president Bidens plan för att stötta den amerikanska ekonomin. För att finansiera investeringarna förväntas Biden höja skatterna. Även om skattehöjningar isolerat inte är goda nyheter för aktiemarknaden kan det ändå bli positiv medvind i form av högre tillväxt.

Aktier
USA

Låt oss börja med själva investeringsplanen. President Biden föreslår investeringar på vad som i slutänden tros kunna uppgå till cirka 4 000 miljarder dollar. Investeringar i vägar, järnvägar, broar, utbildning, gröna initiativ, hälsosystem, forskning och utveckling etc. Om planen går igenom kommer dessa investeringar stödja den långsiktiga tillväxten. I praktiken måste investeringarna finansieras och då genom bland annat höjda företagsskatter. Enligt en rapport från US Treasury Department förväntas bolagsskatten öka från nuvarande 21% till 28%, och om det blir det faktiska utfallet kommer det innebära en halvering av skattesänkningarna som Trump genomförde för dryga tre år sedan.

Utöver förslag på höjda skatter finns det också förslag på att minska luckorna i skattelagstiftningen för säkerställa en effektivare beskattning av bland annat multinationella företag. För att få igenom förslagen i kongressen måste presidenten sannolikt få stöd från samtliga demokratiska senatorer, detta eftersom det förmodligen inte kommer att finnas några republikaner som förväntas röstar ja till förslaget.

För en investerare är en bra utgångspunkt att förvänta sig en höjning av skatten till exempelvis 25%. Det verkar också vara den nivå som företag i allmänhet kan acceptera, men det går inte att utesluta att skattesatsen i slutänden blir de 28% som Biden eftersträvar.

Johan Larsson
Johan Larsson
Chefsstrateg, Nordea

Påverkar de största företagen

Många stora företag betalar inte hela skattesatsen på grund av olika avdragsmöjligheter. Att stänga dessa luckor i skattelagstiftningen kan ha stor inverkan på det totala skattemässiga resultatet. Det kommer också utjämna skillnaderna mellan stora och mindre företag så till vida att de skattemässiga förutsättningarna blir mer lika. Det kommer förmodligen också öka den ekonomiska effektiviteten. Men de stora företagen, som till stor del sätter riktningen i aktiemarknaden, är helt klart de största förlorarna.

Skattepaketet som beskrivet ovan kan minska de stora företagens framtida resultat med knappt en tiondel, vilket i sig skulle vara ett tillräckligt skäl för en korrigering i aktiemarknaden. Siffran bygger på det förväntade resultatet för nästa år med utgångspunkt från till exempel de senaste ekonomiska prognoserna från IMF.

Det är dock värt att notera att aktiemarknaden i allmänhet inte brukar reagerar så starkt på förändringar i beskattningen som man kanske skulle kunna tro. Till exempel steg inte aktiekurserna mer i de företag som gynnades mest av Trumps skattesänkningar, detta jämfört med aktiekursutvecklingen i de företag som gynnades minst. Eventuellt har marknaden redan prisat in en kommande förändring, i alla fall till viss del. Det vill säga, marknaden har redan tagit höjd för att en del av skattesänkningarna skulle komma att reverseras om Biden blev president och om demokraterna tog kontrollen över kongressen. Det finns med andra en möjlighet att de annonserade skattehöjningarna kommer påverka aktiemarknaden i något mindre omfattning denna gång.

Enligt en rapport från US Treasury Department förväntas bolagsskatten öka från nuvarande 21% till 28%.

Det handlar inte bara om skatter

Det är också viktigt att komma ihåg att de föreslagna skattehöjningarna, till skillnad från Trumps skattelättnader, inte bara är avsedda att justera företagsbeskattningen. De ökade skatteintäkterna kommer successivt att kanaliseras in i ekonomin igen, vilket i sin tur förväntas ge en positiv effekt på tillväxten under kommande år.

Investerare med en väldiversifierad portfölj kan därför med goda skäl förvänta sig att den del av resultatet som går till högre skatter till viss del också kommer returneras via en högre ekonomisk aktivitet och ökad tillväxt. Detta betyder inte att de högre skatterna inte kommer att påverka företagen alls, men det betyder att den sannolika nettoeffekten kommer bli mindre än vad många kanske utgått från vid första anblick.

En bra tumregel för aktiemarknaden som helhet är att effekten av skatteökningar är ungefär hälften så stor om de ökade skatteintäkterna används för att öka den offentliga konsumtionen relativt om de används för att exempelvis minska statsskulden.

Bidens plan är att investera i dubbelt så snabb takt jämfört med hur intäkterna från skatteökningarna förväntas komma in. Detta kan innebära att det framförallt finns en positiv effekt under de inledande åren, men eftersom investeringarna även förväntas stödja den långsiktiga tillväxten bör den övergripande bilden för aktiemarknaden som helhet vara positiv.

Om Bidens plan antas kommer det påverka enskilda sektorerna i olika stor utsträckning. Stora IT- och läkemedelsföretag kommer troligen drabbas hårdast när deras vinster beskattas mer effektivt. Lägre subventioner till fossila bränslen kommer att drabba traditionella oljebolag, medan företag som fokuserar på grön energiproduktion kommer att dra nytta av ökat offentligt stöd. Industrisektorn, som omfattar företag med aktiviteter inom området som grön energi och infrastrukturprojekt, kommer förmodligen också vara en av de större vinnarna.

Transportsektorn i USA kommer också att dra nytta av bättre vägar och broar, och även de mindre företagen kan få en liten fördel via förbättrade konkurrensvillkor relativt de stora bolagen, även om de måste betala hela skattehöjningen på grund av färre avdragsmöjligheter. Med fokus på vad som redan kan tänkas vara inprisat i aktiemarknaden så ska man komma ihåg att Bidens planer till stor del varit kända redan sedan i höstas, även om det saknats detaljer och osäkerheten varit stor. Därför är det också möjligt att marknaden till viss del redan prisat in de kommande skattehöjningarna.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?