Man on a boat
Av:
Cecilia Blomberg

Så kan dina sparpengar bidra till klimatmålen

Efter att världens ledare samlats under COP 26 för att diskutera hur vi ska komma tillrätta med de enorma utmaningar vi står inför när det gäller vårt klimat är det lätt att själv fråga sig – men vad kan jag göra? Svaret är att du kan göra mycket, ändra dina kostvanor och dina resvanor till exempel. Men glöm inte att det också kan göra skillnad hur du väljer att investera dina sparpengar.

Hållbarhet
Fonder
Sparande

Arbetet med att bekämpa klimatförändringen inleddes på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Den här konferensen blev det första steget mot en internationell miljöpolicy. Sedan dess har flera konferenser hållits, bland annat den omtalade COP21 i Paris, där viktiga avtal slöts. Nu är det dags igen för globala ledare att samlas, denna gång för COP26 i Glasgow.

När du väljer sparande med hållbart fokus

Det kan kännas som att det som du gör som enskild individ inte spelar någon roll i den extrema situation vi nu befinner oss i - det där får politikerna ordna. Men det stämmer inte. Allt vi gör spelar roll, varje val. Och när du väljer att spara i någon av våra fonder, särskilt i de med hållbart fokus ger du oss mandat att utöva påtryckning och positivt samarbete med de bolag vi investerar i. Genom dina fondval kan du också ge oss möjlighet att välja ut de företag som är bra på att hanterar frågor som rör klimat eller socialt ansvar. Du kan också välja fonder som enbart investerar i de företag som erbjuder direkta lösningar på klimatproblemen eller på sociala utmaningar.

Tillsammans har vi stor kraft

Du kanske någon gång har skrivit under en namnlista för att påverka utvecklingen i en viss sakfråga. När du sparar i en fond med hållbart fokus fungerar det lite på samma sätt. I en fond går du samman med ett stort antal andra fondsparare och det ger oss en enorm kraft att driva på en positiv utveckling i ett antal sakfrågor. I större internationella sakfrågor, så som att skydda regnskogen i Brasilien eller stoppa investeringar i kolkraftverk, går vi dessutom ihop med andra kapitalförvaltare världen över och vår möjlighet att påverka blir än större.

Och allt detta börjar med hur du väljer att investera ditt sparkapital.

På agendan under klimatkonferensen i Glasgow

  • Att säkerställa netto noll-utsläpp 2050 och hålla temperaturhöjningarna under 1,5 grader. Alla länder måste sätta upp ambitiösa 2030-mål – inklusive att påskynda utfasningen av kol, begränsa avskogningen, påskynda övergången till elbilar och uppmuntra investeringar i förnybar energi.
  • Skydd och återställande av samhällen, ekosystem och naturliga livsmiljöer. Även om utsläppen minskar håller klimatet redan på att förändras och kommer att fortsätta att göra det.
  • Finansiering. För att uppfylla de två första punkterna måste mer utvecklade länder leva upp till löftet om att mobilisera minst 100 miljarder dollar årligen i klimatfinansiering.
  • Samarbeta för att färdigställa den så kallade Paris Rulebook - de detaljerade reglerna för att nå målen att minska och begränsa CO2-utsläppen - och påskynda samarbetet mellan regeringar, företag och civilsamhället.

Läs mer om COP26 i FN:s publikation "COP26 explained"

Så kan dina sparpengar påverka företag

När du placerar i fonder så är du med och investerar i andra bolag. Både som aktieägare och obligationsägare kan vi som fondbolag försöka påverka företag att agera i linje med en agenda som tar större hänsyn till exempelvis miljö och sociala frågor. Och eftersom det samlade kapital som vi representerar ofta är relativt stort så är det inte ovanligt att vi får gehör. Det ligger ju i företagens intresse att ha nöjda aktieägare och att locka till sig investerare.

Och vi tar vårt ägaransvar på stort allvar. Vi röstar på bolagsstämmor, vi för dialog med bolagsledningar, intresseorganisationer och till och med politiker. Vi deltar i ett antal forum för att vara med och utforma riktlinjer för hur en kapitalförvaltare bör investera för att samhället ska utvecklas i en mer hållbar riktning.

Allt detta gör vi inte bara för att vi vill bidra till att vi kan nå klimat och sociala mål utan också för vi är övertygade att vi på detta sätt kan erbjuda dig investeringar med högre kvalitet som kan leda till bättre möjlighet till god avkastning.

Vi kan hjälpa dig att göra ett hållbart val för ditt sparande för att ge dig ett sparande som tar större hänsyn till frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

En del av det vi gör i relation till målsättningarna som diskuteras under COP26

Netto noll-utsläpp till 2050
Nordea Asset Management, bolaget som till största del står för förvaltningen av Nordeas fonder, har tillsammans med 29 andra ledande kapitalförvaltare grundat Net Zero Asset Managers, ett globalt initiativ för att stödja målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 eller tidigare. Initiativet ligger i linje med de globala ansträngningarna att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Kapitalförvaltarna representerar över 9 biljoner USD av tillgångar under förvaltning.

En övervägande del av Nordeas Fonder (alla våra fonder som ingår i kategorierna 8 och 9 enligt EU:s förordning SFDR) omfattas av vår policy för fossila bränslen. Denna policy innebär att vi enbart investerar i bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen om de också kan påvisa en ambitiös och trovärdig plan för omställning i linje med Paristavtalets målsättning om att jordens medeltemperatur inte får överstiga 2 grader. Vår policy för fossila bränslen är utvecklad utifrån Transition Pathway Initiatives riktlinjer.

Skydd och återställande av samhällen, ekosystem och naturliga livsmiljöer
Vi är aktiva i ett antal projekt för att försöka skydda känsliga ekosystem. Bland annat arbetar vi för att försöka stoppa skövlingen av viktig regnskog i både Amazonas och Indonesien.

Finansiering
Genom en så kallad positiv urvalsprocess styr vi kapital till bolag som på ett eller annat sätt aktivt arbetar för att vi ska nå målen i Parisavtalet eller FN:s hållbarhetsmål. I våra Starsfonder till exempel, väljer vi ut bolag som oavsett bransch är bra på att hantera dessa frågor. Vi försöker hitta företag som arbetar med att anpassa sin verksamhet så att de kan vara med och bidra till att vi når målen.

I exempelvis Nordea Global Climate and Social Impact Fund väljer förvaltarna ut företag som genom sina produkter erbjuder lösningar på antingen sociala utmaningar eller utmaningar kopplat till klimatkrisen.

Nordea Global Green Bond Fund investerar i så kallade gröna obligationer. Detta är obligationer där kapitalet viks åt olika former av miljöprojekt.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?