Harboe
Cecilia Blomberg

Engagemanget i Harboe blev en lönsam historia

Det danska bryggeriet Harboes aktiekurs har under en lång tid underpresterat jämfört med marknaden. Men det är inte låg efterfrågan på företagets produkter, hårdare konkurrens eller andra faktorer kopplade till marknaden som har lett till aktiekursens svaga utveckling. Det handlar snarare om dålig bolagsstyrning. Och med en fast övertygelse om att detta företag har potential, har Nordea engagerat sig i bolaget för att driva igenom ett antal förändringar. Använt aktivt ägarskap istället för att sälja av sina aktier.

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
Fonder

Några av Nordeas fonder har investerat i det danska bryggeriet Harboe. Harboe är ett av Danmarks större bryggerier som producerar öl och annan måltidsdryck inom lågprissegmentet. Kunderna är huvudsakligen lågprisbutikskedjor. Analysen visar potential för bolaget på pappret men verkligheten ser annorlunda ut. Trots bolagets marknadsförutsättningar har priset på bolagets aktier halkat efter börsens utveckling under en längre tid.

Nordeas analytiker har tittat närmare på bolaget och funnit att familjen, som är den största aktieägaren, också är kraftigt överrepresenterad i både ledningsgrupp och styrelse. Endast två av sex styrelsemedlemmar är oberoende ledamöter utanför familjen.  

Eric Pedersen
Chef för Ansvarsfulla Investeringar, Nordea

– Vi menar att det inte är optimalt att styrelsens ordförande inte är oberoende, och detta har också lett till att vi vid årsstämman röstade emot förslaget att Bernd Griese skulle fortsätta som ordförande, säger Eric Pedersen, chef för Ansvarsfulla Investeringar på Nordea. Vi röstade även emot resterande familjemedlemmar som var föreslagna som styrelseledamöter.

Bernt Griese har varit i styrande position i Harboes Bryggeri i ungefär 40 år, varav 35 år som verkställande direktör och efter det som styrelseordförande. Tillsammans med sina tre döttrar äger han 16 procent av aktierna i Harboe. Eftersom dessa aktier är så kallade A-aktier innebär det att familjemedlemmarna har över 50 procent av rösterna vid bolagets stämma. De bestämmer därmed över bryggeriet.

Att ett bolag ägs och till stora delar kontrolleras av en och samma familj är inget ovanligt. Men det stora ägandet, ledande positioner som tilldelas familjens medlemmar i kombination med en rad tveksamma beslut, som personligen har gynnat familjens medlemmar snarare än aktieägarna, har lett till att flera stora investerare nu agerat för att driva igenom ett antal förändringar.

Nordea äger (per den 18 augusti 2021) 7,5 procent av aktierna och har tillsammans med andra stora aktieägare försökt påverka bolaget i en mer positiv riktning. I juni 2020 inledde representanter för Nordeas team för Ansvarsfulla Investeringar en dialog med bolaget. Och vid årsstämman i augusti samma år utnyttjade Nordea sin rösträtt för att visa sitt missnöje med styrelsens sammansättning.

– Vi har haft flera möten med bolaget och har varit mycket tydliga med att vi vill se fler oberoende medlemmar i styrelsen, säger Eric Pedersen.

Mats Hellström
Mats Hellström
Active Ownership, Nordea

I Norden är det praxis att styrelsens medlemmar nomineras av en oberoende valberedningsgrupp.

– En viktig del av en god bolagsstyrning är att en valberedning utser och föreslår medlemmar till styrelsen och vi på Nordea förespråkar alltid detta arbetssätt, även utanför Norden. Vi har även påpekat detta när det gäller Harboe, säger Mats Hellström som arbetar inom Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar och som varit delaktig i dialogerna med Harboe.  

Det är inte bara styrelsens sammansättning som Nordeas team strävat efter att komma tillrätta med utan även de mycket tvivelaktiga affärer som skett. Dessa affärer har diskuterats i media och den negativa bilden som målats upp kring bryggeriet har påverkat aktiekursen negativt.

– När våra påtryckningar fått gehör och tydligt noterats i offentliga protokoll uppmärksammade också marknaden att flertalet positiva förändringar var på gång i företaget och aktiekursen vände uppåt, säger Mats Hellström.

I augusti 2020 utökade Nordea sina investeringar i Harboes Bryggeri till ett pris på 60 DKK per aktie. Detta visade sig bli en god affär. I början av augusti 2021 nådde kursen en toppnotering på 119 DKK och idag, den 7 september 2021 ligger den på 105 DKK.

– Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på vad man kan åstadkomma genom att vara en aktiv ägare. Vi främjar inte bara en sund bolagsstyrningskultur utan vi kan också påverka våra chanser till god avkastning. Det är bra för oss och det är bra för bolagen vi investerar i, avslutar Mats Hellström.

Nordeas engagemang i Harboes Bryggeri

Juni 2020: Telefonmöte mellan Nordeas team för Ansvarsfulla Investeringar och Harboes CFO/IR. Diskussionen rörde de transaktioner och affärer som Harboes Bryggeri utfört och som varit till personlig förmån för Bernd Griese och hans privatägda bolag. Affärer som lett till skadat rykte och negativ uppmärksamhet i media.

Augusti 2020: Vid årsstämman röstade Nordea emot de 4 föreslagna icke-oberoende styrelsemedlemmarna.

Februari 2021: Telefonmöte mellan Nordeas team för Ansvarsfulla Investeringar och Harboes nya CFO och även nya ordförande för valberedningen. Ytterligare diskussioner kring Nordeas förväntningar kring nödvändiga förändringar.

April 2021: Två nya oberoende styrelsekandidater presenteras av valberedningens ordförande Bettina Køhlert. 

Augusti 2021: Årsstämma, där de 2 nya styrelsemedlemmarna Sabina Disse och Jakob Skovsgaard väljs in med Nordeas stöd.

Återstående åtgärder: En oberoende ordförande bör väljas kommande år. Återköpta aktier som sedan länge bara förvaras sätts i arbete på något sätt.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Harboes Bryggeri är ett innehav i Nordea Småbolagsfond Norden (2021-09-08) som för förvaltas av Nordea Funds Ab.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?