Ericsson
Av:
Nina Azoulay, journalist

Ericsson bekämpar fattigdom med bredband -Tekniken kan ha effekt på alla FN:s 17 globala mål

Mobilt bredband ses som ett grundläggande verktyg för att uppnå FN:s globala mål. Detta tar man på stort allvar på Ericsson och högsta ledningen agerar ambassadörer för att se till att alla målen tillgodoses inom bredbandsområdet.  Det står klart att privata företag har en viktig roll att spela för att säkerställa att vi uppnår de globala målen, säger hållbarhetschefen Heather Johnson.

sdg

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem. 

Globalt mål nr 1: Ingen fattigdom

Säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet fattiga och utsatta, har lika rätt till bland annat ekonomiska resurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, såsom mikrokrediter.

 

sdg

Tidigare under året fick mobilkunder i 13 länder helt nya möjligheter att få bättre kontroll över sin privatekonomi. Det blev möjligt genom att Ericsson träffade ett avtal med det sydafrikanska telekombolaget MTN om ett så kallat mobile money-partnerskap, som täcker hela Afrika och Mellanöstern. Genom detta partnerskap får kunderna tillgång till de senaste digitala banklösningarna och betalningstjänsterna.

Avtalet kan få mycket stor betydelse för miljoner människor, som tack vare digitala betalningslösningar nu både har tillgång till fler butiker och kan förvalta och skydda sina pengar på ett mycket bättre sätt.

– Finansiell inkludering är ett av delmålen i FN:s globala mål nummer 1. Att ge människor tillgång till en bank är ett mycket konkret steg på vägen mot det målet, säger Heather Johnson, som är chef för hållbarhet och samhällsansvar på Ericsson.

Avtalet med MTN är bara ett av många projekt och partnerskap som Ericsson satsar på för att bidra till att uppnå FN:s globala mål. Ericsson arbetar målmedvetet och intensivt med hållbarhet och att främja FN:s 17 globala mål. Men jämfört med de flesta företag – som kanske väljer att satsa på att bidra till ett eller några få av de globala målen – är Ericssons policy att arbeta målinriktat för att stödja samtliga av de 17 målen. För att säkerställa att denna ambition också realiseras, har alla de globala målen fått en ambassadör i högsta ledningen, som ansvarar för att man fortsätter att arbeta aktivt med alla målen – från bekämpning av fattigdom till jämställdhet och att säkra livet i haven.

– Att högsta ledningen aktivt stöder de olika målen har varit ett viktigt första steg, eftersom det har synliggjort och skapat ett starkt engagemang för målen. Det har också bidragit till att väcka uppmärksamhet för projektet internt i företaget, så att alla förstår vad vi vill uppnå. För vissa företag skulle det kanske te sig oseriöst att hävda att man arbetar aktivt och intensivt för att bidra till alla de 17 globala målen, men för oss betyder det faktiskt något, säger Heather Johnson.

Börje Ekholm
Den intelligenta teknik som Ericsson utvecklar ska bidra till en mer hållbar värld, understryker Börje Ekholm, vd för Ericsson.

Och det finns en enkel förklaring till det, tillägger hon. Informations- och kommunikationsteknik (ICT) samt mobil bredbandsteknik kan påverka och främja alla de 17 globala målen. Därför framhävs dessa tekniker också i beskrivningen av målen, som konkreta verktyg vilka kan bidra till arbetet med att uppnå de flesta av målen. Exempelvis anses ICT vara ett avgörande verktyg för att bekämpa fattigdom – bland annat genom mobila banklösningar och tillgång till internet, som gör det möjligt för människor att kommunicera och handla med hela världen.

Börje Ekholm, vd och koncernchef för Ericsson säger:
 
– Vårt syfte är att bidra till en intelligent, hållbar och sammankopplad värld. I mer än ett århundrade har vi levererat smarta verktyg till människor i alla delar av vårt samhälle, och utvecklat intelligent teknik som driver den positiva utvecklingen framåt. Vi fortsätter att ta ansvar och engagera oss i detta och se till att alla är med på tåget.

Global fattigdom

  • Över 800 miljoner människor lever i dag på mindre än 1,25 dollar om dagen.
  • 80 procent av världens allra fattigaste människor lever i Sydasien, och i Afrika söder om Sahara. Dessa siffror väntas öka på grund av klimatförändringen, osäker tillgång på livsmedel samt konflikter.

Källa: FN

Heather
Informationstekniken kan bidra till alla de 17 globala målen och därför finns ambitioner för vart och ett av målen, berättar Heather Johnson, som är chef för hållbarhet och samhällsansvar på Ericsson.

Positiv effekt på BNP

Det är inte bara mobila banklösningar som Ericsson kan sätta upp på listan över hållbara satsningar eller verksamhetsområden där de globala målen tas med i beräkningen. Arbetet med de globala målen har ett brett spann – från akuta krissituationer till framtidssäkring av livsnödvändiga resurser.

När det omfattande ebolautbrottet drabbade Västafrika för några år sedan bidrog Ericsson till att upprätta tillfälliga mobila nätverk, så att läkare och hjälparbetare kunde få tillgång till viktig information och kommunicera med omvärlden. I Sverige samarbetar man bland annat med andra aktörer för att utveckla digital övervakning av dricksvattenförsörjning, för att kunna förutse perioder med vattenbrist och fördela vattnet där det gör mest nytta när vattenreserverna är låga.  På sikt ska lösningen bidra till att säkra rent dricksvatten till fler människor världen över.

– Forskning är en annan viktig del i vårt arbete med hållbarhet och de globala målen. Vi har forskare inom hållbarhetsområdet som fördjupar sig i de socioekonomiska effekterna, eftersom vi inte bara vill fokusera på fysiska produkter och digitala lösningar. Det är också viktigt att förstå vilka ekonomiska effekter mobilkommunikationen har, säger Heather Johnson. 

Ericsson har därför startat ett gemensamt forskningsprojekt, tillsammans med Imperial College, som är en del av University of London, där man bland annat undersöker hur utbyggnaden av mobilt bredband har påverkat den ekonomiska utvecklingen och gett effekt på enskilda länders BNP. Resultaten bygger på data från 135 länder och visar att en tioprocentig utbyggnad av mobilt bredband i genomsnitt ger en ökning av BNP med 0,8 procent. Samma forskning visar också att de ekonomiska effekterna är betydligt större och tydligare för låginkomstländer, och ger de fattigaste länderna ökade möjligheter att få fart på sin ekonomiska utveckling.

ICT och de globala målen

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) ses idag som ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom. Men fyra miljarder människor i världens utvecklingsländer har fortfarande inte tillgång till internet.

2021 väntas mer än 90 procent av världens befolkning ha tillgång till mobilt bredband.

Det framgår av den gemensamma rapporten  How Information and Communications Technology can Accelerate Action on the Sustainable Development Goals, från Columbia University och Ericsson.

Hållbarhetstänket i blodet

För många företag är det något nytt att arbeta med de globala målen och tänka in hållbarhet i sin verksamhet. Men inte för Ericsson. Innan FN:s 17 globala mål antogs 2015, arbetade man med dess föregångare Millenniemålen, som hade ett starkt fokus på världens utvecklingsländer.

– Hållbarhetstänket har funnits hos Ericsson så länge att det känns som att vi har det i blodet. I Skandinavien har man sedan mycket länge haft omsorg om miljön, men om vi ser tillbaka till millennieskiftet så var det framför allt Afrika och fattigdomen som stod i fokus. Vi var ett av de första företagen i branschen som började titta på hur telekommunikation kunde göra skillnad, säger Heather Johnson och ger ett exempel:

– I ett nära samarbete med Columbia University utvecklade vi metoder för sjuksköterskor att kommunicera säkert och effektivt med läkarna – även från mycket isolerade områden – och kunde därmed nå ut med kvalificerad sjukvård till fler. Vi var tidigt ute med att hitta sätt att utnyttja vår expertis för att bekämpa fattigdom och driva utvecklingen framåt.

Healthworkers
Ericsson har sedan flera år haft fokus på hur man kan utnyttja företagets expertkunskaper för att bekämpa fattigdom – bland annat genom att säkerställa att sjuk- och hälsovård kan nå ut till isolerade och utsatta områden.

Ericsson var inte det enda företaget som såg bredbandsteknikens potential när det gäller att bekämpa fattigdom och förbättra villkoren för både människor och miljö. Även FN fick tidigt upp ögonen för möjligheterna och bjöd därför in Ericsson att delta i arbetet med att formulera de nya hållbarhetsmålen, berättar Heather Johnson.

– Inom det privata näringslivet var det långt ifrån alla branscher eller företag som såg det som självklart att införa millenniemålen och satsa i utvecklingsländerna. Men vi visste redan vilken viktig roll den privata sektorn har att spela, och vi hade lagt grunden för detta arbete, säger Heather Johnson. Hon tillägger att det är just därför det är meningsfullt för privata företag att arbeta så aktivt med hållbarhet:

– Man får utgå ifrån sin kärnverksamhet och se hur den kan bidra till omvärlden. Idag är det mer självklart att det privata näringslivet har en viktig del i det här arbetet, eftersom varken enskilda regeringar eller företag kan göra något av detta på egen hand. Om vi ska nå målen så måste vi samarbeta.

FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

Läs mer om de 17 globala målen här

 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?