Sustainable
Av:
Camilla Jenkey

Så används Nordeas egen hållbarhetsanalys i praktiken

Nordea har sedan många år arbetat självständigt med att analysera bolag baserat på hur väl de arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). En analys som många aktörer köper in till sin fondförvaltning. Läs mer om hur Nordea aktivt arbetar med sin ESG- analys och hur den är en del av var förvaltares vardag. Fondmagasinet bad Hilde Jenssen, chef för ett av Nordea Asset Managements investeringssteam, att förklara.

Aktivt ägarskap
Hållbara fonder

I Nordea Asset Management finns det fem placeringsteam på aktiesidan. Det största teamet är Fundamental Equities, sett till placerat kapital och antal medarbetare. Fundamental Equities har ett nära samarbete med analytiker från teamet som arbetar med ansvarsfulla investeringar (RI-teamet) – från allra första början i placeringsprocessen. 

- Våra analytiker är med tidigt i processen, faktiskt redan på idéstadiet när vi diskuterar nya bolag att placera i. Det innebär i praktiken att vi sitter tillsammans och diskuterar flera gånger om dagen, säger Hilde Jenssen, chef för Fundamental Equities-teamet, och tillägger att det är unikt för Nordea Asset Management att fondförvaltarna har ett så nära samarbete med kollegor inom RI-teamet.

Hilde Jenssen
Hilde Jenssen
Ansvarig för förvaltningsteamet Fundamental Equities i Nordea

Hilde förklarar att det intensiva samarbetet innebär att de fortlöpande får information om olika ESG-aspekter, vilket betyder att RI-teamets nya kunskaper automatiskt kommer hennes team tillgodo. De håller sig därmed ständigt uppdaterade.

ESG står för environment (miljöhänsyn), social (socialt ansvar) och governance (ägarstyrning).

ESG-analysen inleds i det egna teamet

Just nu anser till exempel Fundamental Equities-teamet att det finns goda placeringsmöjligheter i flera tillväxtländer. Men innan Hilde Jenssen och hennes kollegor kan ta in några nya bolag i sina fonder måste det göras en ESG-analys av bolagen, och det gör de både själva och i samarbete med RI-teamet. 

- ESG är viktigt för oss, men det är fortfarande möjligheterna till god avkastning som är avgörande för om vi ska titta närmare på ett bolag. Om ett företag saknar de ekonomiska grundförutsättningarna, då är det inget alternativ, säger Hilde Jenssen.

Vad är Fundamental Equities?

Hilde Jenssens Fundamental Equities-team består av 25 fondförvaltare och analytiker som representerar 11 olika nationaliteter och är placerade i antingen Stockholm eller Köpenhamn. Teamet har delat upp sin fonder i Starsfonder (exempelvis Nordea Global Stars), temafonder (exempelvis Nordea Klimatfond) och det vi kallar för kompletterande fonder, det vill säga fonder som är bra att krydda sin portfölj med (exempelvis europeiska små-och medelstora bolag genom fonden Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund). 

När de ekonomiska grundförutsättningarna finns, så gör teamet en egen inledande ESG-analys, som oftast är tillräcklig för att göra en första bedömning av bolaget.

- Det är väldigt ovanligt att våra fondförvaltare inte känner till de större ESG-problemen, eftersom vi för varje placeringsalternativ ska dokumentera ESG-relaterade riskfaktorer i vår placeringsprocess, säger Hilde Jenssen. 

RI-teamet och fondförvaltarna har en gemensam ESG-plattform där de delar analyser och information med varandra. När RI-teamet har ändrat sin bedömning eller talat med ett bolag, så lägger de ut den informationen på den gemensamma plattformen. 

Hilde och hennes team kan också ha stött på olika utmaningar i sina ESG-analyser. Även dessa delas och diskuteras med RI-teamet. 

Alla bolag analyseras och får ett betyg av RI-teamet. För bolag som ska ingå i en Stars-fond krävs minst betyget B. 

Nordeas RI-team och ESG-analys

Nordeas team för ansvarsfulla investeringar (RI-teamet) består av fyra grupper med var sitt ansvarsområde: Products & Research, som huvudsakligen gör bolagsanalyser, Active Ownership, som arbetar med aktivt ägande och röstning på bolagsstämmor, ESG Private Equity, som är inriktade på onoterade bolag, samt ESG Quant team, som tar fram matematiska modeller för ESG. Eric Pedersen, som tidigare var chef för danska fondbolaget Nordea Invest, är nu chef för RI-teamet. 

Dra nytta av specialistkunskaper

I vissa fall behövs specialistkunskaper från RI-teamet. Det här händer om det rör sig om ett väldigt smalt område eller om ett bolag riskerar att uteslutas. 

- Vissa sektorer har särskilda ESG-risker. Om vi till exempel investerar i ett läkemedelsbolag så är det normalt med en ESG-risk för produktkvalitet och säkerhet. Här brukar uppgifterna finnas tillgängliga och det är därför förhållandevis enkelt för oss att göra bedömningen. Men det kan finnas andra specialområden där vi kan dra nytta av RI-teamet, säger Hilde Jenssen. 

Ett exempel är mänskliga rättigheter, där RI-teamet har analytiker som bedömer den kommersiella betydelsen av brott mot mänskliga rättigheter. 

- RI-teamet kan med sina specialkunskaper ofta ta diskussioner med bolagen på en helt annan nivå än vi kan, och det har stor betydelse när vi försöker styra bolagen i rätt riktning, säger Hilde Jenssen. 

 

RI-teamets ESG-rating

A-rating: Bolag med betyget A är mogna bolag med en gedigen ledningsstruktur och bra riktlinjer och rutiner för att hantera viktiga frågor.

B-rating: Bolag med betyget B har en ledning som fokuserar på ESG-frågor och som kommit igång med att utveckla styrningsstrukturen i bolaget. Viktiga frågor har identifierats och hanteras i viss utsträckning. Bolaget publicerar årliga rapporter.

C-rating: Bolag med betyget C ligger lite efter på området. Engagemang från högsta ledningen saknas och bolaget har inte gjort någon omfattande bedömning av sina ESG-risker eller inte identifierat områden som man bör hantera.

Nordea Global Stars, Nordea Klimatfond och Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?