t
Av:
Stein Korterud

Ett bra år för Starsfonderna

Fonderna som tar ansvarsfulla investeringar ett steg längre har klarat det turbulenta börsåret 2020 med gott resultat. 

Aktier

 

Flera av Nordeas Starsfonder trotsade det mycket turbulenta förra året och slutade med positiva avkastningssiffror för 2020. Dessa aktiefonder har koncentrerade portföljer som investerar lite eller ingenting i olje- och oljeservicesektorn och har därmed undvikit att direkt påverkas av oljeprisets stora svängningar under året.

Johan Swahn som förvaltar Nordea Global Stars förklarar några av de bidragande faktorerna till det positiva resultatet i sin rapport för 2020.

Att fonden gick bättre än marknaden som helhet under året förklaras främst av vår sektorallokering. Framförallt var det positivt att vi inte investerar i oljebolag. Att vi haft en något större andel i IT-sektorn bidrog också, skriver han. 

Coronapandemin och hur den förändrat människors beteende har påverkat de globala börserna och utvecklingen för bolagens aktiekurser.

Bland våra bästa aktier under året märks bolag som gynnats av ökad e-handel och de som gynnats av att människor stannat hemma och exempelvis spelat dataspel, skriver Johan Swahn.

Även många innehav i Nordea Emerging Stars har påverkats positivt av digitaliseringen under pandemin. Fondens förvaltare Juliana Hansveden kommenterar.

- Efter en mycket skakig inledning, som berodde på coronapandemin, så avslutade fonden året mycket starkt och slog sitt jämförelseindex med god marginal. Fondens bästa innehav var företag med strukturell tillväxt inom webbhandel. Den här sektorn gynnades också av ökad webbhandel i de många länder som införde nedstängningar för att få kontroll över coronaviruset. Fondens bästa innehav var Singaporebaserade Sea Ltd. Företaget bedriver verksamhet inom tre segment, nämligen digital underhållning, webbhandel och digitala banktjänster, skriver hon.

Stor efterfrågan på fonder med en hållbar profil

Fonder som innehåller goda hållbarhetsfaktorer är för närvarande mycket efterfrågade och förväntas vara så i framtiden, inte minst för att myndigheter, EU, investerare och fondsparare ställer högre krav på hur fonderna ska förvaltas för att säkra en hållbar framtid. Den stora efterfrågan innebär att många fondförvaltare runt om i världen investerar i företag som fokuserar på hållbarhet. Detta har antagligen varit en viktig bidragsgivare till att aktiepriserna för många sådana företag har stigit betydligt i värde de senaste åren, särskilt inom IT-branschen och förnybar energi.

Naturligtvis garanterar detta inte att Stars-fonderna kommer att utvecklas lika starkt i framtiden, men det är positivt att fonderna kan ha en bra utveckling, även på turbulenta marknader.

Starsfonderna kännetecknas av att de investerar i företag som är särskilt bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG). Därför ställer Nordeas Starsfonder höga krav på företagen i fondportföljen.

 

Avkastning i utvalda Starsfonder under 2020. Källa: nordea.se/fondinfo

Utveckling för Starsfonder 2020

 

En bra avkastning också i ett längre perspektiv

Ser vi på avkastningen i ett längre perspektiv så har många av Starsfonderna utvecklats positivt och de flesta bättre än de index som de jämförs mot. I Nordeas Fondinformationstjänst hittar du mer detaljerad information om de olika fondernas utveckling och avkastning och annan relevant information.  

 

Genomsnittling årlig avkastning för några av våra Starsfonder. Källa: nordea.se/fondinfo

Starsfonder utveckling i årstakt

 

Nordeas Starsfonder är ett etablerat koncept. Nordeas kunder har i många år haft möjligheten att investera i bolag inom olika branscher som tar klimatfrågan och god bolagsstyrning på allvar.

De grundläggande principer som Starsfonderna bygger på är att kombinera traditionella ekonomiska nyckeltal med ESG-analys. Detta betyder att bara de mest anvarsfulla bolagen som också är finansiellt starka blir aktuella för en Starsfond att investera i. Nordea tror att man på detta sätt har möjlighet att skapa god avkastning och samtidigt investera direkt i bolag som på ett proaktivt sätt arbetar för att hitta läsningar på miljöfrågor såväl som utmaningar inom bolagsstyrning och socialt ansvar.

Problem knutna till klimatförändringar, minskade naturliga resurser, rubbade ekosystem, förbrytelser mot mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden och korruption är tyvärr något som växer. Men att tänka på hur man investerar sina pengar är ett bra sätt att ta hänsyn till dessa problem i sitt sparande. Det är också en av orsakerna till att dessa typer av investeringar växer. 

Fonder i linje med Parisavtalets 2-graders mål

Klimatet är det viktigaste temat inom Nordeas arbete med ESG-frågor, (miljö, socialt ansvar och affärsetik). Vi jobbar hela tiden med att säkra att de investeringar som vi gör i våra fonder med hållbart fokus är i linje med Parisavtalet. Det gör vi bland annat genom att se till att de bolag som vi investerar i är med i det globala arbetet som ska bidra till att hindra att temperaturen på jorden stiger med mer än 2 grader.

Läs mer om hur vi arbetar för att följa Parisavtalets mål "max 2 grader".

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och den förvaltningsstrategi förvaltaren använder sig av. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Asian Stars, Nordea European Stars och Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab. Nordea Emerging Stars, Nordea Global Stars och Nordea North American Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?