gender diversity
Av:
Nina Azoulay, journalist

Jämställdhet är en bra investering – och nu kan du fondspara jämställt

Det lönar sig att satsa på jämställdhet. Analyser visar att det finns ett samband mellan företagens könsfördelning och ekonomiska resultat. Nordea Jämställdhetsfond riktar sig till fondsparare som vill satsa på jämställda företag från hela världen.

Aktier
Aktivt ägarskap
Julie Bech
Julie Bech
Fondförvaltare Nordea Jämställdhetsfond

Nu lanserar Nordea en fond som vänder sig till sparare som vill satsa på företag som aktivt arbetar för ökad jämställdhet och större möjligheter för kvinnor i näringslivet. Studier visar att jämställdhet och jämnare könsfördelning i företag kan gynna deras ekonomiska resultat. 

– Den som sparar i fonden har möjlighet att påverka samhället i rätt riktning och samtidigt se sina sparpengar växa. Vi tar in företag som själva gör något för att öka jämställdheten och på så sätt uppmuntrar vi företagen att satsa på detta, säger Julie Bech som förvaltar fonden Nordea Jämställdhetsfond.

Hon förväntar sig att företagen i fonden ska stå sig bra i konkurrensen med andra företag i sina respektive branscher.

– Målet är att fondspararna ska få möjlighet till bättre avkastning än genomsnittet för de globala aktiemarknaderna. Vi bedömer förstås också företagen utifrån ekonomiska parametrar. Vi är intresserade av företag med bra fördelning mellan män och kvinnor som skapar avkastning för sina aktieägare, säger Julie Bech.

Fler talanger att välja bland

Flera analyser visar att jämnare könsfördelning och större jämställdhet gör företag stabilare. McKinsey är en av flera aktörer som följer utvecklingen på det här området och förra året slog de fast att det finns ett tydligt, och allt starkare, samband mellan könsfördelning och resultat hos företagen. Enligt rapporterna finns det flera goda skäl att satsa på jämställdhet. Bland annat får företagen en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i den så kallade talangpoolen. Och då ökar chansen att hitta de bästa förmågorna rejält.

– I dag bidrar ”humankapitalet” till företagens lönsamhet och duktiga medarbetare är något av det svåraste för konkurrenterna att kopiera. Många företag konkurrerar om de bästa förmågorna så ett företag som kan bredda sin rekryteringsbas får en stor fördel. Det är tydligt att intresset för det här växer bland företagen, men frågan är vad man ska göra och hur man ska göra det, säger Julie Bech.

Det finns inget enkelt recept på en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Företagen som kan komma i fråga för fonden Nordea Jämställdhetsfond granskas i flera omgångar, bland annat utifrån fördelningen mellan män och kvinnor och om företagen har riktlinjer om lika lön.

"Vi vill att en jämn könsfördelning ska vara något som genomsyrar företagen så att det inte längre är en fråga om män eller kvinnor."
Julie Bech fondförvaltare Nordea Jämställdhetsfond

Enligt Julie Bech visar undersökningar på området att ett företag måste ha minst 20-30 procent kvinnor bland sina anställda för få någon positiv effekt, men därefter ger varje liten ökning av andelen kvinnor en förbättring. I Nordea Jämställdhetsfond är tumregeln att minst 30 procent av företagens högsta chefer ska vara kvinnor.

– Eller män, om det är de som utgör minoriteten, för en jämn könsfördelning handlar både om kvinnor och män. Vi vill gärna ha företag med bra könsfördelning på flera chefsnivåer, inte bara inkvoterade kvinnor i styrelsen. Vi vill att en jämn könsfördelning ska vara något som genomsyrar företagen så att det inte längre är en fråga om män eller kvinnor, säger Julie Bech.

 

 

Audhild Asheim Aabø
Audhild Asheim Aabø
Fondförvaltare Nordea Jämställdhetsfond

L’Oreal visar vägen i Latinamerika

L’Oreal är ett av företagen i Nordea Jämställdhetsfond. Andelen kvinnor har ökat betydligt i kosmetikföretaget de senaste 10 åren – i styrelsen, i ledningen och bland den övriga personalen. En åtgärd som L’Oreal har genomfört är att erbjuda sina anställda i Latinamerika längre föräldraledighet än den de har rätt till enligt lag. I länder och branscher med obefintlig jobbsäkerhet kan det vara mycket svårt för kvinnorna att återvända till arbetslivet när de fått barn.

– Det här är ett sätt att hjälpa kvinnorna. Staten och samhället kan göra mycket, men företagen kan också göra en hel del och det är sådant som vi tittar på. Det är inte mitt intryck att företagen aktivt vill utestänga kvinnorna. Det handlar snarare om hur man klarar att underlätta för kvinnorna att söka sig till branschen och ge dem möjlighet att avancera, säger Julie Bech.

Nordea Jämställdhetsfond innehåller knappt 100 företag. Det är en globalfond som även innehåller investeringar i tillväxtländer.

Nordea Jämställdhetsfond

  • Aktiefonden Nordea Jämställdhetsfond består av högst 100 företag från fyra regioner – Nord- och Sydamerika, Europa, tillväxtländerna och Asien.
  • Företagen bedöms utifrån en rad parametrar – bland annat andelen kvinnor i styrelsen, högsta ledningen och andra delar av verksamheten. Andra frågor som lika lön, föräldraledighet och mentorprogram för kvinnor tas också med. Företagen måste inte uppfylla alla kriterier för att tas in i fonden.
  • Företag i samma regioner och i samma branscher jämförs också med varandra (telebolag jämförs exempelvis med andra telebolag).
  • Nordeas egen ESG-analys, som tittar på företagens miljöarbete, samhällsansvar och bolagsstyrning, används också.
     

– Vi vill gärna att fondens sammansättning mellan regioner och branscher är relativt neutral, eftersom det är på företagsnivån som man tydligast ser värdet av en jämn könsfördelning. Men det är svårt eftersom finns vissa branscher och regioner där ganska få företag kvalificerar sig för fonden, säger Julie Bech.

Exempelvis är det få japanska företag som tar sig genom nålsögat eftersom de flesta kvinnor slutar arbeta när de fått barn i Japan. Enligt Julie Bech är det ett bra exempel på hur företagen kan bredda sin rekryteringsbas genom att integrera kvinnorna på arbetsmarknaden. Och detsamma gäller i energisektorn där mycket få kvinnor arbetar.

– Vi tror att jämnare könsfördelning kommer att vara en positiv faktor i många år framöver eftersom potentialen är så stor. Globalt sett är kvinnorna fortfarande starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden och bland företagens chefer och även om frågorna nu kommit upp på bordet så lär vi inte se någon större förändring de närmaste fem åren. Det finns alltså en mycket stor potential i detta, säger hon.

 

Viktigt att veta när du sparar i fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Jämställdhetsfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. och fondens legala namn är Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund, andelsklass BP-SEK.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?