Familj i växthus
Cecilia Blomberg

Gröna obligationer - en marknad med växtkraft

Från det att den första gröna obligationen lanserades år 2007 har marknaden för dessa obligationer växt explosionsartat. Nordea har under många år investerat i gröna obligationer och nu i juni lanserar vi vår första fond i Sverige med fokus på gröna obligationer - Nordea Global Green Bond Fund. I den här artikeln får du lära dig mer om gröna obligationer och varför de kan vara en bra investering. Du får också möta förvaltarna för den nya fonden.

Hållbarhet
Fonder
Global
Obligationer

Man brukar säga att den första gröna obligationen var en obligation som gavs ut av European Investment Bank 2007 under namnet Climate Awareness Bond. En obligation som var dedikerad till att främja förnybar energi och projekt för utveckling av energieffektiva tekniker. Världsbanken gav ut sin första gröna obligation år 2008, specifikt framtagen för ett antal skandinaviska investerare i ett samarbete med SEB.

En grön obligation är en obligation där kapitalet viks åt olika former av miljöprojekt. Det innebär att den som ger ut en grön obligation använder det upplånade kapitalet till att finansiera specifika projekt eller tillgångar som klassificeras som gröna och måste vid utgivandet av obligationen beskriva vad pengarna ska användas till. 

Så långt är det ju inte så komplicerat. Det som är svårt är att avgöra vad som är grönt eller hållbart. Men under åren har inte bara efterfrågan på dessa obligationer växt utan också kunskapen och riktlinjerna. Marknaden har utvecklat standarder för hur gröna obligationer ska se ut, exempelvis ICMA Green Bond Principles, och inom EU pågår ett arbete för reglering av gröna obligationer som kallas EU Green Bond Standard, vilket kommer underlätta för den som vill investera i dessa obligationer att säkerställa att de håller vad de lovar.

global sustainable debt issuance 2

Ett viktigt instrument

EU ser dessa obligationer som ett viktigt instrument i arbetet för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet som säger att den globala temperaturökningen ska begränsas till under 1,5-2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå. Man anser att det finansiella systemet har en viktig roll i klimatomställningen eftersom det kommer att krävas en stor mängd kapital och nya finansiella produkter och instrument för att finansiera omställningen. Och FN har i sin tur pekat ut gröna obligationer som ”ett av de mest betydelsefulla verktygen för finansieringen av koldioxidsnåla, klimatresistenta investeringsmöjligheter”.

Och det finansiella systemet verkar vara med på banan, framförallt här i Norden. Sedan den första gröna obligationen gavs ut så har marknaden växt enormt.

 

Nordea lanserar Global Green Bond Fund

Nordea har sedan många år investerat i gröna obligationer för många av våra fonder. Men nu är det dags att lansera en fond som tills största del innehåller dessa gröna byggstenar. För att få veta mer om den nya fonden har vi pratat med fondens förvaltare och ställt några frågor.

Thede Rüst
Thede Rüst
Förvaltare för Nordea Global Green Bond Fund

Vilken typ av investeringar kommer ni att göra i fonden?

– Fonden kommer främst att investera i gröna obligationer, kopplade till ett särskilt miljöprojekt. Minst 70 procent ska vara investerat här. Men vi kommer även investera i sociala obligationer, som även de är kopplade till specifika projekt men här med lösningar på sociala utmaningar som mål. Det kan vara projekt som ska främja en bättre folkhälsa eller motverka fattigdom, säger Thede Rüst som tillsammans med Anton Nykvist och Sascha Stallberg är förvaltare för den nya fonden.

Ytterligare en komponent i fonden kommer att vara så kallade sustainable linked-bonds, fortsätter Thede Rüst. Det är obligationer som inte är kopplade till ett hållbart projekt men där emittenten på bolagsnivå har vissa hållbara målsättningar. Ett exempel kan vara ett bolag som satt upp ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp, menar han.

Sascha Stallberg
Sascha Stallberg
Förvaltare för Nordea Global Green Bond Fund

Vem kan ge ut en grön obligation?

– I början var det främst stater, kommuner eller andra institutioner som gav ut gröna obligationer. Under senare år har även företag börjat ge ut dessa. Det är helt enkelt i stor utsträckning utgivare som vi är vana vid och känner igen från handel med traditionella obligationer, säger Thede Rüst.

Vilka områden kommer ni att investera i?

– Det här är en global fond så vi kommer att investera globalt. Men viktigt att lyfta fram är de investeringar vi kan göra på tillväxtmarknader. Här finns det stora utmaningar när det gäller exempelvis utsläpp så det är extra viktigt att vara med och finansiera de miljöprojekt som finns i dessa områden för att vara med och bygga en mer hållbar framtid, säger Sascha Stallberg.

– Gröna obligationer från tillväxtmarknader utgör endast en liten del av den globala marknaden för gröna obligationer och har därmed endast en liten del av fondens jämförelseindex, säger Sasha Stallberg. För att utöka den geografiska spridningen av våra investeringar, och förbättra fondens verkliga globala miljöpåverkan, så inkluderar vi även traditionella obligationer utgivna av företag i tillväxtländer som har en bolagsmodell som följer FN:s Globala Hållbarhetsmål. Det gör vi fram till dess att marknaden för gröna obligationer utvecklats bättre i dessa regioner.

Anton Nykvist
Förvaltare för Nordea Global Green Bond Fund

Hur väljs investeringarna ut?

– Detta är ett samarbete mellan förvaltarna och Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar. Vi förvaltare står för kunskapen kring marknaden och för den finansiella analysen. Teamet för Ansvarsfulla investeringar analyserar bolagen utifrån ett ESG-perspektiv. De analyserar och betygsätter utgivarna utifrån hur de hanterar frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, säger Anton Nykvist.

– Obligationsutgivarna måste ha ESG-betyg B som lägst enligt vår egen skala. På så sätt ser vi till att vi inte investerar i någon grön obligation från ett företag som förvisso kanske har ett miljöprojekt på gång men som i övrigt inte hanterar dessa frågor på ett tillfredställande sätt, avslutar han.

Fakta om fonden 

SFDR-klassificering: Artikel 9
Årlig avgift: 0,62% 
Förvaltande bolag: Nordea Investment Funds S.A.

Mer information, faktablad och Informationsbroschyr hittar du i Fondinformationstjänsten

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Global Green Bond Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?