Stadsodling
Av:
Cecilia Blomberg

Hållbara räntefonder tar plats på marknaden

Intresset och marknaden för hållbara räntefonder bara växer. Men hur fungerar hållbarhetsanalysen i en räntefond? Kan man verkligen påverka ett bolag i hållbarhetsfrågorna när man inte äger delar av bolaget genom aktier? Och varför lanserar vi nu så många hållbara räntefonder? Vi har träffat Anette Eineljung, ansvarig förvaltare för den hållbara räntefonden Nordea Swedish Bond Stars, och Katarina Hammar, chef för Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar för att få veta mer.

Hållbarhet
Räntemarknad
Sparande

I mars 2017 lanserade vi Nordea Swedish Bond Stars, en av de första räntefonderna på marknaden som inte bara investerar i gröna obligationer utan som också implementerar en hållbarhetsanalys av de bolag som ger ut de räntebärande värdepapper som fonden investerar i. Sedan dess har både intresset och marknaden för denna typ av fond växt. Idag, bara två år efter lanseringen av Nordea Swedish Bond Stars, erbjuder vi på Nordea inte mindre än sex hållbara räntefonder och ytterligare en lanseras i april.

 

Anette Eineljung - ansvarig förvaltare Nordea Swedish Bond Stars
Anette Eineljung - ansvarig förvaltare för Nordea Swedish Bond Stars

Vad är bakgrunden till att Nordea lanserar hållbara räntefonder?
– Bakgrunden är att vi ser ett stort ökat intresse både från institutioner och från privatpersoner att fokusera på ESG-frågor, nämligen miljö, socialt ansvarstagande och affärsetik, säger Anette Eineljung. Vi har sen ett antal år tillbaka investerat i gröna obligationer i alla våra räntefonder men genom att implementera ESG-analysen i urvalsprocessen gör vi något ännu bättre, säger hon.


Vad spelar det för roll att ni tar hänsyn till dessa frågor när ni investerar i obligationer?
– Framförallt så reducerar vi en del av nedsidesriskerna genom att integrera hållbarhetsanalys i vår kreditbedömning av bolagen, menar Anette. Detta leder förhoppningsvis till att vi kan leverera en stabilare avkastning till våra andelsägare och att vi undviker de bolag som inte lever upp till  god ESG-standard, avslutar hon.
 

Samma hållbarhetsanalys för aktiefonder och räntefonder

Det finns inget entydigt svar på vad som gör att en fond kan klassas som hållbar. Men i motsats till vad många tror så skiljer sig inte hållbarhetsanalysen för aktiefonder och företagsobligationsfonder så mycket åt.


Är det någon skillnad på analysen i aktiefonder och räntefonder?
– Det har ganska länge funnits räntefonder som investerar i så kallade gröna obligationer, det vill säga obligationer som är utgivna för att finansiera ett specifikt hållbart initiativ, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. I våra hållbara räntefonder tar vi ytterligare ett steg och analyserar företagen, som ger ut obligationer, och hela deras verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Katarina Hammar. Vi tittar på frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik och får på så sätt ytterligare information kring om företagets obligationer kan vara en bra investering eller inte, fortsätter hon.
 

Katarina Hammar - chef för Nordea Ansvarsfulla investeringar
Katarina Hammar - chef för Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

Precis som för hållbara aktiefonder så finns det för hållbara räntefonder en rad olika metoder för att göra hållbara investeringar. Vissa metoder är kvantitativa. Det betyder att man till stor del använder sig av modeller där man matar in en mängd olika data, exempelvis utsläppsdata och olika hållbarhetsbetyg. Andra metoder är mer kvalitativa. Det kan exempelvis betyda att man gör bolagsbesök för att få en bild av hur bolaget hanterar hållbarhetsfrågorna.


Vilken metod använder sig Nordeas hållbara räntefonder?
– Många av Nordeas fonder har en kombination av kvantitativ och kvalitativ hållbarhetsanalys. I Nordea Swedish Bond Stars har vi också en kombination men vi lägger väldigt stor vikt vid bolagsbesök och håller nära kontakt med de bolag vi finansierar, säger Anette Eineljung. Vi anser att det är det bästa sättet för oss att skapa oss en bild av vad vi faktiskt finansierar genom våra obligationsköp.
 

Många räntefonder investerar ju i värdepapper utgivna av stater och myndigheter, hur går ni till väga då?
– Vi investerar aldrig obligationer utgivna av stater som är föremål för internationella sanktioner, säger Katarina Hammar. Men vi utför även viss egen analys av stater och kan besluta om att undvika att investera i dessa även om de inte är föremål för sanktioner om vi anser att de brister för mycket när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter, fortsätter hon. Den analys vi utför när det gäller stater är begränsad och gäller främst för vår fond Nordea Emerging Stars Bond Fund som investerar på tillväxtmarknader där ESG-riskerna är något högre. När det gäller mer utvecklade länder anser vi att ESG-riskerna för investeringar i statsobligationer är små.

Aktivt ägarskap i en räntefond

Nordea Fonder lägger stor vikt vid aktivt ägarskap. I förvaltningen av Nordeas Starsfonder är aktivt ägarskap och ägarstyrning två av de viktigaste grundpelarna. Det betyder att vi inte bara analyserar bolagen ur en hållbarhetssynpunkt innan vi investerar utan vi håller också löpande dialog med bolag som redan finns i fondernas portfölj. Detta för att se till så att bolagen utvecklas och utnyttjar sin potential till att bli ännu bättre inom dessa frågor.
 

Vi analyserar inte bara bolagen ur en hållbarhetssynpunkt innan vi investerar utan vi håller också löpande dialog med bolag som redan finns i fondernas portfölj.
Katarina Hammar - chef för Ansvarsfulla investeringar, Nordea

Hur fungerar aktivt ägarskap i en räntefond?
– Precis som för våra aktiefonder så för vi dialog med bolag där vi antingen ser förbättringspotential alternativt där vi sett en allvarlig brist som vi vill att de adresserar, säger Katarina Hammar. Visst är det så att vi inte kan rösta på bolagens årsstämma om vi inte äger aktier. Men i övrigt spelar det ingen roll för oss om vårt innehav är aktier eller obligationer, det är sakfrågan i sig som avgör om vi vill inleda dialog eller inte med bolaget. Och min erfarenhet är att bolagen inte heller lägger så stor vikt vid om vi äger aktier eller obligationer, de ser oss som en investerare, punkt, och det är helt andra aspekter som avgör om de vill eller kan gå oss till mötes när det gäller vår kritik i ESG-frågorna, avslutar hon.
 

Våra hållbara räntefonder

Nordea har i dagsläget 6 räntefonder med hållbar inriktning och ytterligare en fond lanseras i april. För att läsa mer om hur hållbarhetsanalysen implementeras i dessa fonder se nordea.se/fondinfo.

  • Nordea European Corporate Stars Bond Fund
  • Nordea US Corporate ESG Bond Fund
  • Nordea European High Yield Stars Bond Fund
  • Nordea High Yield ESG Bond Fund
  • Nordea Emerging Stars Bond Fund
  • Nordea Swedish Bond Stars
  • Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global (lanseras i april)

Ovanstående fonder förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. förutom Nordea Swedish Bond Stars och Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global som förvaltas av Nordea Funds Ab.  

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?