green catwalks
Av:
Outi Rönnqvist

Med siktet inställt på ”grönare” modevisningar

Modeindustrin är en motsägelsefull bransch som står inför en stor strukturomvandling. Enligt FN förbrukar branschen mer energi än flyget och sjöfarten tillsammans och bidrar till runt tio procent av de globala växthusgasutsläppen. Å andra sidan finns en tydlig efterfrågan på kläder och textilier. Textilindustrin är också ett levebröd för över 75 miljoner människor världen över – varav många är fattiga kvinnor med begränsade anställningsmöjligheter.

Aktivt ägarskap
Hållbara fonder
Skandinavien

Modeindustrin genomgår en enorm strukturomvandling och det är många problem som behöver tacklas de kommande åren. Samtidigt kan omställningen till mer cirkulära affärsmodeller skapa möjligheter för branschens bolag. För att få en inblick i vilka risker och möjligheter som klimatförändring och cirkulära innovationer kan innebära för Nordea Fonder som investerare, reste ESG[1]-analytiker Olena Velychko, som bevakar företag ur miljö- och samhällsperspektiv, Filippa Gerstädt, fondförvaltare för Nordea Swedish Stars, och Henrika Vikman, vd för Nordea Funds, till Hongkong och Kina i november 2019 för att träffa H&M:s representanter. Fondmagasinet har träffat dem för att höra deras reflektioner efter resan. 

[1] ESG = Environmental, Social and Governing

Kina skapar möjligheter för nordiska företag

Är Kina ett hot eller en möjlighet för nordiska företag?

Filippa Gerstädt: Kina har erbjudit enorma möjligheter för många nordiska företag, till exempel har teknikföretag sedan många år dragit nytta av Kinas massiva utbyggnad av flygplatser, vägar och elnät.

Nu bromsar ekonomin in, dels på grund av turbulensen i världshandeln, dels för att det mesta anläggningsarbetet är avklarat och regeringen styr om landet mot en mer konsumtionsdriven tillväxt. Arbetskostnaden har ökat väsentligt under senare år och det har blivit svårare att rekrytera fabriksarbetare. Kina är inte längre det lågkostnadsland det en gång var.

Jag skulle säga att möjligheterna beror på vilken bransch du verkar inom. De mer traditionella teknikbolagen, som Atlas Copco, Hexagon eller Kone, står sannolikt inför en svagare efterfrågan medan konsumtionsföretag och företag som sysslar med miljörelaterade produkter lär märka av en ökande efterfrågan. För att lyckas behöver bolagen ha lokal representation och produktion i Kina, förstå hur kinesiska konsumenter tänker och utveckla produkter specifikt för den kinesiska marknaden, som kan skilja sig markant från de som går hem i västvärlden.  

I vilken situation befinner sig de kinesiska företagen gällande miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor?

Olena Velychko: När det gäller frågan om miljö räknar vi med strängare regelverk i stil med Beautiful China-planen som är en långsiktig vision för en hälsosammare miljö med minskade luftföroreningar. Vi väntar oss också att de centrala myndigheterna ska fortsätta att stärka övervakningen av lokala rättsvårdande myndigheter. Luftföroreningar är det som plågar allmänheten mest och myndigheterna har därför riktat in sig på de värsta föroreningarna i tätbefolkade områden. Många fabriker har tvingats stänga eller flytta till andra områden. Företagen har också investerat i teknik och utrustning för att minska sina föroreningar. Det är här vi ser att en proaktiv hållbarhetsstrategi i den egna verksamheten och försörjningskedjan har lönat sig.

Henrika Vikman: Kina är, som både Filippa och Olena redan nämnt, en enorm marknad med många möjligheter och risker, särskilt ur miljösynpunkt. Den ökande konsumtionen i Kina skapar mycket goda tillväxtmöjligheter och jag tror att det är viktigt att vi kan presentera dessa investeringsmöjligheter för våra kunder på ett professionellt och strukturerat sätt.

Filippa Gerstädt, Henrika Vikman and Olena Velychko
Fondförvaltare Filippa Gerstädt, Nordea Fonders nordiska fondchef Henrika Vikman och ESG-analytiker Olena Velychko på besök i Kina
Investering i mode innebär sociala och miljömässiga risker

H&M är ett företag i klädbranschen. Hur skulle du beskriva branschen och H&M som företag utifrån från ett ESG-perspektiv?

Olena: Vi ser så kallad fast fashion som en hög risk ur ett ESG-perspektiv. Under många år låg fokus på arbetsvillkor och levnadslöner, men under senare år har vi lagt större vikt vid återvinning och cirkulär ekonomi. När det gäller miljöpåverkan, och särskilt utsläppen av växthusgaser under produkternas livscykel, står fabriksproduktionen och råvarorna för den största delen, cirka 50 procent. Om vi kan lösa den del som handlar om hållbara material kan miljöeffekterna minskas rejält.

H&M har alltid använt mycket bomull, och bomull står för merparten av deras råvaruinköp. Under 2019 nådde H&M sina mål för hållbar bomull – 100 procent är antingen återvunnen, ekologisk eller "Better cotton-certifierad". Detta ska jämföras med deras största konkurrent Inditex som har samma mål, men först 2025. Vid odling av ekologisk bomull går det åt 88 procent mindre vatten och 62 procent mindre energi än för vanlig eller återvunnen bomull. Det går med andra ord åt mycket mindre resurser än för konventionell bomull, men tillgången är begränsad för närvarande.

FilippaH&M verkar i en tuff bransch – de måste kunna erbjuda moderiktiga produkter till attraktiva villkor, bland annat korta leveranstider för webbutiken och konkurrenskraftiga priser. H&M förlitade sig länge på mer traditionella IT-system och fysiska butiker och gav sig ganska sent in i internethandeln, vilket ledde till höga lagernivåer och omfattande reor som tärde på lönsamheten.

H&M är ett stort företag och att omstrukturera verksamheten tar tid, men nu är de äntligen redo att utmana sina konkurrenter. Under 2019 rankade Retail Week Indicator H&M som en av de bästa modebutikerna när det gäller försäljning på nätet.

Hur ser framtiden för modebranschen ut?

Vilka frågor tog ni upp med H&M i Hongkong?

Olena: I dagsläget är det bara 1,4 procent av allt material som används i H&M:s produkter som är återvunnet, och syftet med resan var att ta reda på hur denna andel kan ökas. H&M saminvesterar i innovativa nystartade företag, för närvarande i sex stycken som exempelvis Re:newcell som arbetar med bomull. Via H&M Foundation stödjer man också forskning i olika tekniker för att återvinna material. Om 5–10 år kan det nog bli ekonomiskt försvarbart att producera kläder av återvunna textilier i större skala, men fram till dess behöver företagen öka konsumenternas medvetenhet om hållbarhet och beskriva att återvunna textilier idag känns och ser annorlunda ut.

Filippa: Mötet handlade mycket om att säkra värdekedjan och hur man säkrar tillgången på råvaror till rimliga priser i en värld med minskande resurser. Som långsiktiga investerare är det viktigt för oss att se att företagen vi investerar i tänker långsiktigt, och H&M är definitivt ett sådant företag.

Som vi nämnde förut verkar H&M i en sektor med verkligt stora utmaningar. Vi förväntar oss inte ytterligare kostnadssänkningar genom ökade inköp från lågkostnadsländer, något som annars gett företaget draghjälp genom åren. När å andra sidan arbets- och materialkostnaderna stiger, måste företaget ha ett starkt erbjudande för att kunderna ska acceptera prishöjningarna. Som vi ser det är H&M på rätt spår med sina investeringar och åtgärder. Det är också viktigt att H&M når ut till kunderna med information om olika ESG-relaterade aspekter så att kunderna förstår varför prislappen blir dyrare. På så sätt tror vi att H&M kan stärka sitt varumärke ytterligare.

Vad tycker du som konsument om mötena och besöken på innovationscentren?

Henrika: Jag tycker det var riktig intressant att se hur företaget bestämt sig för att tackla de utmaningar som hela branschen står inför, som resursbrist, snabbare konsumtionscykler och klimatförändringar. H&M verkar ha tydliga mål för att bli fullständigt cirkulära vad gäller materialen. Företagets samarbeten kring olika innovations­tekniker visar dessutom tydligt att de har bidragit aktivt till att skapa hållbara lösningar på dessa problem.

Dialog som gav fördjupade kunskaper

På vilket sätt har informationen och slutsatserna från resan påverkat din syn på H&M som placering?

Filippa: För mig var det värdefullt att se att H&M kan säkra sin värdekedja på sikt. Det är viktigt att företag har tydliga mål för arbetsvillkor, vattenanvändning och cirkulär användning av material. Vi tycker att H&M:s mål är ambitiösa, och även om vi kan förvänta oss kostnadsökningar på grund av högre löner och materialkostnader tror vi att det kommer att ske på ett kontrollerat sätt.

Vi ser en klar risk för att modebranschen kan påverkas av negativa nyheter i sociala medier, till exempel när det gäller arbetsförhållanden, eftersom sådana nyheter kan spridas snabbt och påverka kundernas inköpsbeslut. Det är viktigt att företagen i denna sektor har välfungerande rutiner på plats för att motverka dessa risker.

Nordeas team för ansvarsfulla investeringar hör fört en dialog med H&M i många år. Hur skiljde sig detta från era möten i Stockholm?

Olena: Vi träffade H&M:s globala miljöchef som är expert på textilier och arbetar med detta dagligen och därför kan dela med sig av praktiska kunskaper. Dessutom tillbringade vi en halvdag med vd:n för HK-RITA som gav oss ett bredare branschperspektiv på forskning och utveckling av återvunna och nya textilier. Genom resan har vi fått en ökad förståelse för olika återvinningsmetoder, deras begränsningar och utmaningar, vilket ger oss bättre underlag för kontakterna med företag i denna sektor.

Var det något som överraskade dig? Gav det här mötet dig en annan syn på företaget?

Henrika: Ur ett investerarperspektiv var det inspirerande att med egna ögon se att H&M bidrar till så många olika innovationer. Vad som var nytt för mig var att vissa av de här metoderna faktiskt närmar sig tidpunkten för test och kommersialisering.

 

Källor:

https://unfccc.int/news/un-helps-fashion-industry-shift-to-low-carbon

http://aboutorganiccotton.org/

https://www.inditex.com/our-commitment-to-the-environment/closing-the-loop/sustainable-materials

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?