Rainy day
Av:
Nordea Fonder

Investeringar i klimat och miljö: Här är utsikterna för 2020

Henning Padberg och Thomas Sørensen förvaltar Nordea Klimatfond. I den här artikeln berättar de om hur man investerar för framtiden.   

Hållbara fonder
Global

Klimat- och miljöfonder har på senare år blivit allt populärare och fondspararna är idag mer medvetna om alla de faktorer som talar för denna långsiktiga megatrend. En del anser dock fortfarande att lösningar för klimat och miljö främst handlar om energifrågor. Men en så snäv tolkning innebär att man missar många av de möjligheter som finns.

Klimat- och miljöriskerna har varit kända i över 10–20 år men idag erkänns problemen av de flesta och det finns en växande samstämmighet i samhället om att vi måste agera. Före finanskrisen gjordes insatser på klimat- och miljöområdet främst genom politiska beslut, till exempel genom subventioner och reglering. Idag handlar allt om ekonomi. Att investera i klimatlösningar är ett rationellt beslut för både konsumenter och företag.

Vi lanserade Nordeas globala klimatfond 2008. Den är inriktad på företag vars produkter och tjänster bedöms som attraktiva både ur miljöperspektiv och ifråga om avkastningspotential.

Fondens huvudsyfte är att generera en attraktiv, riskjusterad avkastning på lång sikt. Men vi vill också bidra till en positiv utveckling i världen genom att investera i företag som hakat på den nya megatrenden inom klimat och miljö. Vi är övertygade om att företag som erbjuder lösningar för hållbar energi, effektivt resursutnyttjande och miljöskydd bidrar till en grönare och mer hållbar planet. 

Vår syn är att marknaden inte tar tillräcklig höjd för risker och möjligheter inom klimat- och miljöområdet, som är en faktor med stor inverkan på företagens framtida kassaflöden. Det öppnar möjligheter för att hitta attraktivt värderade företag som tillhandahåller klimatlösningar – företag som marknaden ännu inte fått upp ögonen för. Utifrån vår placeringsprocess, som grundar sig på bolagsanalys, har vi samlat en koncentrerad portfölj av 40–60 medelstora och stora företag med global spridning. Det rör sig om företag som erbjuder olika klimatlösningar och har låga aktiekurser.

Under de senaste tio åren har vi upplevt ett betydande skifte, och idag är klimat, miljö och hållbarhet i mycket högre grad avgörande faktorer i företagens affärsstrategier och produktutveckling. Vårt globala placeringsområde förändras därmed ständigt. Nya företag tillkommer genom börsintroduktioner, fusioner och förvärv, medan befintliga företag skiftar fokus mot mera hållbara lösningar inom sina områden. Vårt placeringsområde har vuxit stadigt och omfattar nu över 1 200 företag med ett samlat marknadsvärde på drygt 6 miljarder euro (från omkring 500 företag med ett marknadsvärde på knappt 3 miljarder euro 2009). 
 

Henning Padberg
Henning Padberg
Fondförvaltare Nordea Klimatfond

Vi lanserade Nordea Klimatfond 2008. Den är inriktad på företag vars produkter och tjänster bedöms som attraktiva både ur miljöperspektiv och ifråga om avkastningspotential.

Strategins huvudsyfte är att generera en attraktiv, riskjusterad avkastning på lång sikt. Men vi vill också bidra till en positiv utveckling i världen genom att investera i företag som hakat på den nya megatrenden inom klimat och miljö. Vi är övertygade om att företag som erbjuder lösningar för hållbar energi, effektivt resursutnyttjande och miljöskydd bidrar till en grönare och mer hållbar planet. Vi vill vara en ansvarsfull kapitalförvaltare som genom att föra dialog och vara en aktiv ägare påverkar företagens agerande och hjälper dem att begränsa sin ESG-risk. ESG-faktorerna är en viktig del av vår strategi som bland annat bygger på analyser utförda av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.
 

Investment classes

Många marknadsaktörer underskattar betydelsen av klimat- och miljövänliga lösningar på de problem som vi står inför. Det innebär att det finns ett tomrum när det gäller marknadens förväntningar där vi kan identifiera attraktiva tillväxtmöjligheter. Här är tre exempel på områden och företag som ser lovande ut under 2020.

1) Smart jordbruk är vägen framåt

Om vi vill säkerställa att jordens resurser inte tar slut, utan även räcker till för kommande generationer, behöver vi optimera den mycket resurskrävande jordbrukssektorn. Samtidigt som tekniska innovationer och förändringar har lett till stora framsteg i nästan alla branscher globalt, är jordbruket den sektor som halkat efter mest ifråga om digitalisering. Vi tror dock att det allt större fokuset på smarta jordbrukslösningar kommer att vända den trenden.

Produktivitetsförbättringar i jordbruket leder till effektivare resursutnyttjande och minskar klimatavtrycket samtidigt som böndernas konkurrenskraft förbättras. Intresset för smart jordbruk har ökat kraftigt de senare åren i takt med att ny teknik blir allt billigare. Vi ser därför en ökad användning av olika lösningar och ett exempel är de nya precisions- och automatiseringslösningar som bygger på att robotar och sensorer säkerställer effektivare resursutnyttjande bland annat vid gödning och bevattning. Det finns även programvaror för ett ”uppkopplat jordbruk” som förbättrar användningen av jordbrukets tillgångar och gör det effektivare. Dessutom bidrar innovativ teknik som exempelvis ”big data”, artificiell intelligens och drönare till att driva på den gröna omställningen inom jordbruket.

De flesta av framsteg som görs idag sker på företagens initiativ och många av de stora globala jordbruksföretagen utvecklar redan värdeskapande lösningar på verkliga problem. Även om smart jordbruk kanske ännu är ett ganska begränsat placeringsområde så ser vi stor potential i företag som AGCO och Trimble.

Bæredygtigt landbrug
Ett optimerat och hållbart jordbruk är nödvändigt om vi vill säkra vår planets resurser och skapa goda förutsättningar för framtida generationer.

2) Intelligent byggbransch på frammarsch

Byggnader står för en betydande andel av de globala koldioxidutsläpp som vi människor orsakar. Dessa utsläpp väntas dessutom bara öka i takt med att städerna växer, framför allt i utvecklingsländerna. Därför ligger stort fokus nu på att säkerställa att de byggnader vi bor och arbetar i varje dag ska bli mer hållbara och orsaka mindre skada på vår planet. Det öppnar många möjligheter för företag som arbetar med intelligent byggnation.

De nya lösningarna gäller allt från optimering av rit- och byggprocessen till energieffektiva isoleringsmaterial, värmeåtervinning, belysningsautomatisering och smart styrning av elförbrukningen. Alla dessa lösningar bidrar positivt genom att minska driftkostnaderna och byggnadernas klimatavtryck.

Vi har hittat flera attraktiva placeringsmöjligheter som för närvarande är lågt värderade. Autodesk är ett av de företag som vi anser har stora möjligheter att dra nytta av en ökad efterfrågan på miljövänlig byggnation. Företaget levererar BIM-program (byggnadsinformationsmodeller) som bidrar till ökad effektivitet i hela värdekedjan för ett byggprojekt.
 

3) Grön konsumtion ökar

Övergången från oljebaserade och syntetiska produkter till naturliga och biobaserade produkter har tagit fart tack vare konsumenternas ökande miljömedvetenhet och önskan att aktivt bidra till att bevara miljön. Efterfrågan på miljövänliga produkter ökar kraftigt och marknadsandelarna för naturliga och ekologiska produkter ökar i många länder världen över.

För att dra nytta av den uppåtgående trenden med grön konsumtion har vi placerat i ett antal företag som producerar naturliga ingredienser och hållbara förpackningsmaterial.  De bidrar på ett väsentligt sätt till denna trend och vi tror att de kommer att få en stark tillväxt. Irländska Kerry Group har specialiserat sig på produktion av naturliga ingredienser som kan ersätta konstgjorda tillsatser. De stora livsmedelsföretagen vill tillmötesgå konsumenternas önskemål om miljövänliga och hälsosamma livsmedel, som är lätta att tillaga. Det betyder att de måste leverera renare produkter, eftersom deras kunder vill veta vad de stoppar i sig.  Innovationen på området väntas öka men ännu så länge är det endast ett fåtal producenter som kan tillhandahålla naturliga ingredienser som inte förändrar produkternas smak eller konsistens. Kerry har stor expertis som gör det möjligt för dem att leverera det som kunderna efterfrågar.

Nordeas investment case: Kerry Group

Kerry är en ledande leverantör av naturliga och ekologiska ingredienser och smaksättare till den globala livsmedels- och dryckesindustrin. Under senare år har konsumenterna blivit mer medvetna om vilka näringsämnen deras livsmedel och dryckesvaror innehåller, till följd av ett större fokus på hälsa och miljö. Det har lett till ökad efterfrågan på naturliga ingredienser istället för konstgjorda. Naturliga ingredienser ger även ett långt mer hållbart klimatavtrycket. Produkter av den här typen är dock fortfarande inte särskilt utbredda. Till exempel svarar ekologiska produkter för mindre än 2 procent av den globala konsumtionen av mat och dryck. Kerry var bland de första att etablera sig på denna marknad och har nu en ledande position. Detta i kombination med företagets stora investeringar i FoU gör att de har mycket goda förutsättningar för att dra nytta av den ökande efterfrågan på naturliga ingredienser.

 

Asset classes

Vad händer på miljö- och klimatområdet 2020?

Idag är vi mycket mer medvetna om klimat- och miljöfrågor, vilket driver på trenden inom detta område. Utöver politiker och aktivister är konsumenter och företag enligt vår syn också viktiga drivkrafter för den här utvecklingen.  Deras krav, förväntningar och köpbeteende gör att de i hög grad bidrar till att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och mindre miljöskadliga lösningar.

Vi förväntar oss att efterfrågan på lösningar som bidrar till en effektivare och hållbarare värld fortsätter att öka under året. Vår placeringsstrategi grundar sig på ekonomi och rationella beslutsprocesser och eftersom målet är att generera avkastning måste företagens lösningar vara ekonomiskt lönsamma. Vi värderar företagens avkastning och riskprofil och tittar inte enbart på de som är beroende av subventioner i form av statliga hållbarhetsinvesteringar.  Med det sagt bibehåller vi ett starkt fokus på företag som har en positiv miljöeffekt. Som kapitalförvaltare strävar vi efter nära relationer med de företag vi tar in i våra fonder. Vi träffar företagsledningen, röstar på årsstämmor och för dialog med företagen för att säkerställa att de uppfyller ESG-kriterierna och för att påverka dem mot att bli bättre samhällsaktörer.

För tio år sedan ansågs vår globala klimat- och miljöstrategi vara en nischstrategi men idag väcker den starkt intresse bland stora institutionella investerare världen över. Det förvaltade kapitalet steg till 1 miljard euro tidigare under året och vi är på god väg mot nästa milstolpe – 2 miljard euro.  Vi har ett stadigt inflöde av nya fondsparare som vill investera i en mer hållbar framtid och samtidigt få en god avkastning på lång sikt och vi är övertygade om att placeringar för bättre klimat och miljö inte bara är en kortlivad trend. I takt med att behovet blir allt mer akut satsar allt fler företag på att hitta lösningar på problemen. 
 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea 1-Global Climate and Environment Fund förvaltas av Nordea Investmend Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?