Nordea Invest Emerging Markets
Av:
Camilla Jenkey och Jens Møller Madsen

Nordea Emerging Stars Equity: ”Vi är noga med att alltid ha en dialog med företagen vi ska investera i.”

När man investerar i tillväxtländer krävs lite andra kunskaper än vid placeringar i europeiska företag. Särskilt eftersom vi har stort fokus på frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) när vi investerar. Fondmagasinet frågade fondförvaltaren Juliana Hansveden hur hon tar sig an den utmaningen.

Nordea Emerging Stars Equity investerar i företag i tillväxtländer som har både tillväxtpotential och tar ansvar i frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG). Till begreppet tillväxtländer hör bland annat Kina, Indien, Ryssland och Brasilien, och ibland kan det vara svårt att få fram dokumentation om hur företagen jobbar med ESG. 

– Ibland hittar vi ingen ESG-dokumentation, men vi har lärt oss att även om ett företag inte har publicerat sin dokumentation så behöver det inte innebära att de har en sämre ESG-profil. Därför är vi alltid noga med att ha en dialog med företagen innan vi investerar. Ibland kan vi få leta lite innan vi får tag i rätt person, som kan svara på våra frågor, men det har blivit en naturlig del av vår inledande process, förklarar Juliana Hansveden som tillsammans med Emily Leveille är ansvarig förvaltare för Nordea Emerging Stars Equity Fund.  

Därför kan du som placerar i fonden vara säker på att Juliana Hansveden och Emelie Leveille har haft en tät kontakt med alla företag i fonden.

– Vi investerar aldrig i ett företag utan att göra en grundlig analys av företagets finanser, värdekedja och ESG-kriterier. Och vi för alltid en dialog med varje enskilt företag innan vi investerar, understryker Juliana Hansveden.

Alla företag i fonden analyseras och betygsätts av Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar (RI-teamet). En analytiker från RI-teamet är dessutom knuten till Juliana Hansvedens team och deltar i de flesta diskussioner om nya placeringar. För bolag som ska ingå i en Stars-fond krävs minst betyget B.

Vår ESG-rating

Betyg A
Bolag med betyget A är mogna bolag med en gedigen ledningsstruktur och bra riktlinjer och rutiner för att hantera viktiga frågor.

Betyg B
Bolag med betyget B har en ledning som fokuserar på ESG-frågor och som kommit igång med att utveckla ledningsstrukturen i bolaget. Viktiga frågor har identifierats och hanteras i viss utsträckning. Bolaget publicerar årliga rapporter.

Betyg C
Bolag med betyget C ligger lite efter på området. Engagemang från högsta ledningen saknas och bolaget har inte gjort någon omfattande bedömning av sina ESG-risker eller inte identifierat områden som man bör hantera.
 

Juliana Hansveden

Fondförvaltare, Nordea Emerging Stars Equity

Företag är öppna för förbättring

I de allra flesta fall är företagen öppna för diskussion när det gäller ESG. Och eftersom vi inte bara väljer ut de med höst ESG-betyg ger det oss samtidigt möjlighet att påverka företagen till det bättre. 

– Vi placerar inte bara i företag som har en perfekt ESG-profil. Vi bedömer hela företaget och dess potential, men vi uppmanar alltid företagen att förbättra sin ESG-profil, säger Juliana Hansveden. Hon tillägger att även om ESG-faktorerna är viktiga i analysen, så är det fortfarande finansiell styrka och förväntningen om en framtida positiv avkastning som är avgörande för om vi ska välja att investera i bolaget.

Juliana Hansveden säger att tillväxtländerna är en marknad i ständig utveckling. För bara några få år sedan var det en övervikt av företag inom energi- och råvarusektorn. Så är det inte längre:  

– Tillväxtländerna är inte statiska – de ser inte alls ut som de gjorde för fem år sedan. I dag är de mycket mer varierade och förändras i takt med att de utvecklas och genomför nya reformer. Därför är det också en fördel att hålla sig à jour med den politiska utvecklingen i olika länder med tanke på att reformer kan ha stor inverkan på näringslivet där. Det räcker inte att läsa tidningsrubriker om man vill hitta de bästa företagen att investera i.

Coronaviruset har krävt anpassning

Juliana säger att många av företagen har en relativt god beredskap för omställning och har till exempel varit snabba att komma igång igen efter de nedstängningar som varit i flera länder.  

– Det är inte särskilt många företag som inte klarat att återuppta verksamheten igen efter en nedstängning. Banker och försäkringsbolag har gjort stora insatser för att kunna fortsätta samarbeta digitalt med kunder och leverantörer, och även i de branscher som drabbats hårdast har man snabbt anpassat sig till den nya situationen. De har inte bara suttit passiva och väntat på en lösning, säger Juliana Hansveden.

Coronapandemin har haft en positiv effekt på e-handeln där många tillväxtländer, med undantag för Kina, tidigare legat på efterkälken. 

– Vi har ett relativt stort antal e-handelsföretag i fonden och de har klarat sig riktigt bra under coronakrisen. Många konsumenter har använt tiden i hemmet till att handla på nätet och vi tror inte att den trenden kommer att vända, säger Juliana Hansveden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Nordea Emerging Stars Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. 

Emily Leveille

Fondförvaltare, Nordea Emerging Stars Equity