løber
Av:
Camilla Jenkey

Nordea European Stars: Europa har höga ambitioner – men långt till målet

Enligt fondförvaltaren René Møller Pedersen finns fortfarande många bra placeringsmöjligheter på hållbarhetsområdet i Europa, även om hållbarhet och grön omställning funnits på agendan i flera år nu. För trots att hållbarhetsambitionerna är höga i Europa, så har vi långt kvar till målet på flera områden.

Nordea European Stars investerar i europeiska företag med tydliga riktlinjer för hur de arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – så kallade ESG-kriterier (environmental, social och governance).

När fondförvaltaren René Møller Pedersen ska välja nya aktier till fonden, så är det inte fördelningen mellan olika sektorer eller den geografiska spridningen som är det viktiga. Om fonden har en större andel innehav i tyska bolag eller hälsovårdsbolag, innebär inte det nödvändigtvis att René Møller Pedersen och hans team räknar med att tysk ekonomi eller tyska bolag ska klara sig bättre än andra just nu eller att det händer något särskilt i hälsovårdssektorn som motiverar en övervikt i förhållande till marknaden.

John Hernander

Fondförvaltare, Nordea European Stars

De har nämligen som enda mål att välja ut de bästa enskilda aktierna till fonden – utan att ta hänsyn till makroekonomi eller sektorfördelning. Det är inte alltid lätt att hitta de bästa aktierna på en marknad som är förhållandevis etablerad och som bevakas av både analytiker och andra professionella investerare. René Møller Pedersen anser ändå att de har en konkurrensfördel.

– Vår ESG-process betyder mycket när vi ska välja rätt bolag till fonden. ESG bidrar till att ge oss en bild av hur hållbara ett bolags produkter eller värdekedja är, säger han.

Som ett exempel nämner han fossila bränslen, som sannolikt kommer att fasas ut. Det innebär att värdet på den här typen av bolag också kan förväntas sjunka. Ett annat exempel på hållbarhetsbrister i värdekedjan är en ansträngd produktion.

– Det finns fall där bolag har belastat sin produktion alltför hårt, bara för att kunna leverera billiga produkter. Det innebär ofta att de också har pressat underleverantörerna till det yttersta. Detta är något som vår ESG-process snabbt fångar upp, säger René Møller Pedersen.

Höga ambitioner i Europa

Precis som i alla andra Stars-fonder i Nordea gör René Møller Pedersen och hans team en grundlig analys av varje enskilt bolag innan de överväger ett köp. Bolagen får samtidigt ett ESG-betyg av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. För bolag som ska ingå i en Stars-fond krävs minst betyget B.

Vår ESG-rating

A-betyg

Företag med A-rating är företag som vi anser vara mogna företag med en solid ledningsstruktur och bra policys och rutiner på plats för att hantera viktiga ESG-frågor.

B-betyg

Ett företag med B-rating har en bra ledning som fokuserar på ESG-frågor och som håller på att utveckla företagets ledningsstruktur. Betydande förhållanden har identifierats och till viss del hanterats. Företaget rapporterar årligen på ESG-frågor.

C-betyg

Företag med C-betyg ligger något efter i utvecklingen. Det finns inget åtagande från ledningen och företaget har inte gjort en grundlig riskbedömning av ESG-frågor eller identifierade områden som ska hanteras.

Han räknar med att det även fortsättningsvis ställs höga hållbarhetskrav på bolagen – ett fokusområde som kan ge en del intressanta placeringsmöjligheter.

– Europa är nog den kontinent som har högst ambitioner på ESG-området. Politiskt är vi i Europa förhållandevis eniga om vart vi ska, men det kan vara stor skillnad på ambitioner och verklighet. Det är oerhört intressant som investerare att hitta de bolag som vill vara med på den omställningen, som vill ta oss i mål, säger René Møller Pedersen.

Som exempel nämner han de högt satta målen för koldioxidutsläpp, som rimmar dåligt med den ännu mycket låga andelen elbilar i Europa, med tanke på att bilarna svarar för en stor del av koldioxidutsläppen. Ett annat område där ambitionerna är höga, men där det är en bit kvar till målet, är klimatvänliga byggnader.

– Med tanke på vår långa historia har vi också många gamla byggnader i Europa, men de är sällan särskilt klimatvänliga. Just detta är det också några bolag som arbetar aktivt med, säger René Møller Pedersen.

 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea European Stars förvaltas av Nordea Funds Ab. 
Nordea European Stars Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.