fabrik
Av:
Annika Hagstedt

Tidig övergång till defensiva bolag bakom framgången i Nordea Global Stars

2018 kom att bli ett turbulent börsår. En lysande stjärna på fondhimlen i år var dock Nordea Global Stars som är en av de globala fonder som hade bäst utveckling på den svenska marknaden under året. Innehav i hälsovårdsbolag och en tidig övergång till mer defensiva bolag är del av förklaringen.

ESG
Global Stars
Hållbarhet
Johan Swahn
Johan Swahn
Fondförvaltare Nordea Global Stars

Redan under första halvåret 2018 beslutade förvaltarna för Nordea Global Stars att ställa om inriktningen för fondens placeringar till mer defensiva bolag. När marknaden sedan vände ner i oktober stod fonden i ett bra läge som den har vunnit på jämfört med andra globalfonder. Avkastningen för helåret 2018 landade på 2,6 procent.


Svenska medicinteknikföretaget Elekta som tillkännagav lanseringen av en ny teknik för användning inom cancerbehandling var en aktie som hade stark utveckling under året. Beskedet i kombination med ett starkt rörelseresultat fick aktien att klättra ordentligt. Efter de starka kursframgångarna sålde förvaltarna bolaget. 


Andra starka innehav var Mastercard och Medtronic, ett globalt företag som säljer lösningar till hälso- och sjukvården, som båda redovisade starka rörelseresultat.
Att fonden sålde innehavet i Facebook kom också att bli bra för avkastningen jämfört med index då aktien föll drygt 30 procent under året.

- Vi tyckte att riskerna runt Facebooks datahantering var för stora, det vill säga att de skulle behöva ta på sig för stora kostnader för att förbättra säkerheten och datakvalitén säger Johan Swahn som förvaltar Nordea Global Stars Stars. Trots en intensiv dialog med bolaget om deras policy för datasäkerhet och innehållshantering fick vi dessutom ingen respons på våra synpunkter fortsätter Johan. Vi har haft regelbunden dialog med Facebook men anser att de tidigare inte tagit frågan om datasäkerhet på tillräckligt stort allvar. Trots att Facebook meddelat att de gör en enormt stor satsning och anställer 20 000 personer som ska arbeta med detta tror vi att resultatet av den satsningen kan dröja och att det kommer att ”bli sämre innan det blir bättre”. Därför valde vi att sälja vårt innehav under året. Vi kommer omvärdera vårt beslut framöver och självklart följa utvecklingen och föra en fortsatt dialog med Facebook.  
 

Emir Borovac
Emir Borovac
Analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Microsoft, ett annat amerikanskt IT-bolag återfinns i portföljen som haft en god utveckling under 2018.

- Vi hade ett möte med bolaget i juni där vi framförallt pratade om GDPR och hur bolaget har uppdaterat sina villkor gällande hantering av personuppgifter och hur de säkerställer GDPR i sina molnlösningar. Baserat på det mötet ansåg vi att Microsoft har god kontroll på situationen även om det fortfarande finns många detaljer att reda ut säger Emir Borvac som är ESG-analytiker på Nordea.
 
När vi nu går in i 2019 är de största innehaven i fonden Alphabet (Google), International Flavors & Fragrances och Kimberly Clark. Ett nytt innehav är även inkassoföretaget PRA Group, eftersom förvaltarna räknar med att andelen förfallna konsumtionskrediter kommer att öka i USA.
 

Om Nordea Global Stars

Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid.

Våra Starsfonder försöker aktivt placera i företag som beaktar hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

Alla företag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår därför en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, sociala frågor, som till exempel mänskliga rättigheter, och affärsetik (ESG).

Nordea Global Stars är en aktivt förvaltad fond som placerar globalt i cirka 50-70 bolag.

Fonden förvaltas av Nordea Investments Funds S.A.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?