solnedgång
Av:
Camilla Jenkey

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global "Ett mer hållbart och indexnära alternativ"

Våren 2019 lanserade Nordea fonden Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global. Fonden investerar i cirka 250 globala aktier, har en hållbar profil och ett lågt koldioxidavtryck.

Kort sammanfattat investerar Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global brett i cirka 250 globala aktier och har fokus på hållbarhet. Ett av fondens hållbarhetskriterier är att den ska ha ett lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex.

Fonden förvaltas aktivt men följer en indexnära strategi. Det innebär att den i princip följer världsindex (MSCI AWCI), men att förvaltaren kan välja och avstå företag som ingår i indexet. Fonden förvaltas således både bredare och mindre aktivt än exempelvis Nordeas Stars-fonder, som innehåller färre och specifikt utvalda aktier. Detta innebär bland annat att kostnaderna i Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global är lägre jämfört med mer aktivt förvaltade fonder.

- Vårt mål är att erbjuda ett bra alternativ till en vanlig indexfond. Här får du en indexnära fond med hållbar inriktning som investerar i en mer varierad uppsättning företag än i en mer aktivt förvaltad aktiefond. Vi försöker kombinera kraven på hållbarhet och lågt koldioxidavtryck med en bred global exponering och en god avkastning för investerare, förklarar Ruben Knudsen, som är ansvarig fondförvaltare för Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global.

Som investerare måste du alltså acceptera att fonden typiskt kommer att följa marknaden, men i gengäld får du en bred investering med ett lägre koldioxidavtryck än den allmänna globala aktiemarknaden.

- För närvarande har fonden ännu lägre koldioxidavtryck än 25%, eftersom de för närvarande bara har ungefär hälften av indexets koldioxidavtryck. Men reglerna i fonden är att den totala portföljen måste vara minst 25% under indexets koldioxidavtryck, säger Ruben Knudsen.
 

Koldioxidavtryck i Nordeas fonder

2017 så skrev Nordea Fonder under FN-initiativet Montreal Carbon Pledge som förpliktar oss att redovisa koldioxidavtryck för alla aktiefonder. 

 

Ruben Knudsen förklarar att det 25% lägre koldioxidavtrycket bara är en av flera begränsningar i fonden. Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebär att fondförvaltarna inte får investera exempelvis kolbrytning och olagliga vapen. Dessutom har Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global ytterligare begränsningar som innebär att den inte får investera i tobak, alkohol, porr, spel och lagliga vapen.

MSCI AWCI

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global följer det mycket breda världsindexet MSCI AWCI. Förkortningen står för Morgan Stanley Capital International All Country World Index och indexet täcker både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. 

Läs mer om MSCI AWCI här.

För Ruben Knudsens finns det, förutom det lägre koldioxidavtrycket, också begränsningar när det gäller att välja de företag som har bästa ESG-betyg. ESG står för miljö, sociala frågor och affärsetik och är parametrar som förvaltare ofta bedömer bolag på från ett hållbarhetsperspektiv. I de flesta fall görs betyget av Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar, men om Ruben Knudsen stöter på ett företag som teamet inte har analyserat använder han MSCI: s analyser.

- Om ett av mina företag får en sämre rating och därmed inte uppfyller våra ESG-krav, får jag besked om att sälja företaget så snart som möjligt. Det betyder att jag måste börja hitta ett eller flera nya företag som kan ge mig samma exponering i fonden, säger Ruben Knudsen.

Som med alla aktier i fonden bygger Ruben Knudsen på ett ESG / CO2-screenat investeringsunivers, varefter företagen bedöms utifrån parametrar som kvalitet, värdering, tillväxt och kursutveckling. Vilken vikt en ny aktie ska ha i fonden bestäms efter genomgång i förvaltningsteamets riskoptimeringsmodell. Allt detta händer relativt snabbt, så Ruben Knudsen och hans team kan vanligtvis inom en dag ha skickat en handelsorder för försäljning av en nedgraderad aktie eller köp av en eller de nyligen utvalda aktierna, så att fonden förblir nära index.
 

Nordea Invest Bæredygtige aktier

Inom ett område skiljer sig dock Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global från index. Fonden omfattas även av Nordeas Asset Managements policy för fossila bränslen och exkluderar därmed fossila bolag som inte har en tydlig strategi för en övergång till fossilfri energi i linje med klimatmålen i Parisavtalet. I denna övergångsfas till fossilfri energi innebär detta att fonden inte investerar i företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från olje- och gasutvinning eller kolbrytning. Dessutom görs inga investeringar i företag som är involverade i okonventionell olje- och gasutvinning eller elförsörjningsföretag som saknar strategier för avveckling av kol.

Du kan se nyckeltal, avkastning och läsa mer om Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global här.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global förvaltas av Nordea Funds Ab.