Nordea Hållbarhetsfond ObligationerGlobal
Av:
Camilla Jenkey

Hur går det till när Nordea väljer obligationer med hållbarhetsfokus?

Det kan vara svårt att bedöma graden av ”hållbarhet” hos obligationer. I Nordeas kapitalförvaltning analyseras obligationer på olika sätt beroende på om det rör sig om statsobligationer eller företagsobligationer.

Nordea har ett stort utbud av fonder med hållbarhetsfokus, både aktie- och räntefonder. Hållbarhetsfokus är emellertid inte lika vanligt för räntefonder som för aktiefonder, eftersom det är ett annat tillvägagångssätt att bedöma om en obligation är ”hållbar”. Inom ränteförvaltningen är det mer fokus på riskminimering exempelvis.

Fonden Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global innehåller en bred blandning av statsobligationer och företagsobligationer med olika riskprofil. Som namnet antyder ska obligationerna ha ett hållbarhetsfokus (högt ESG-betyg, environmental, social and governance), för att kunna ingå i fonden.

En stor del av fondinnehaven är statsobligationer från euroområdet som av de flesta analysföretag har fått ett högt ESG-betyg det vill säga de ligger långt framme i fråga om miljöhänsyn, socialt ansvar och styrning. När det gäller statsobligationer och styrningsbiten ser man på samhällsstyrningen – landets styrelseskick och rättssystem.

- I stort sett alla euroländer har ett högt ESG-betyg, men om ett land mot förmodan skulle bli föremål för internationella sanktioner eller bryta mot internationella konventioner, så utesluts landets statsobligationer, säger Karsten Bierre, som är ansvarig förvaltare för Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global.
 

Karsten Bierre

Fondförvaltare Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global

Företagsobligationer analyseras på liknande sätt som aktier

En annan del av innehaven i Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global utgörs av företagsobligationer med höga kreditbetyg (investment grade). Men fonden innehåller också obligationer från företag med lägre kreditbetyg, där risknivån alltså är lite högre. Gemensamt för alla företagsobligationer är att de analyseras på nästan samma sätt som aktier i fråga om ESG. Företagen som ger ut obligationerna bedöms utifrån ett ESG-perspektiv, och den här bedömningen görs gemensamt av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och de ansvariga förvaltarna. 

- När vi bedömer företagsobligationer tittar vi på hur företaget arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. På så sätt får vi veta mer om företaget och huruvida deras obligationer kan vara en bra investering eller inte. Precis som för aktier kombinerar vi här kvantitativ och kvalitativ analys, förklarar Eric Pedersen, som är chef för Ansvarsfulla investeringar i Nordea Asset Management.

Nordea lägger stor vikt vid aktivt ägande, som bland annat är en av grundpelarna för Stars-fonderna. När det gäller företagsobligationer fungerar aktivt ägande precis som för aktier, bortsett från att det inte går att rösta på bolagsstämmor som obligationsinnehavare, detta går enbart att göra som aktieägare. 

- Vi kontaktar företagen om vi ser förbättringspotential eller om vi upptäcker brister på ESG-området. Vi kan inte rösta på årsstämman om vi bara äger obligationer från företaget, men i övrigt är det samma rutiner för aktivt ägande oavsett om det är aktier eller obligationer som vi investerar i, säger Eric Pedersen.
 

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global investerar i andra Nordea-fonder, som investerar i obligationer med hög ESG-ranking. Det betyder att fonden indirekt innehåller över 100 olika obligationer med en stor andel, cirka 30-40 procent, i europeiska statsobligationer (utställda i euro). Fonden kan också investera direkt i obligationer.  
 

Statsobligationer från utvecklingsländer är svåra att bedöma

Slutligen innehåller Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global även statsobligationer från utvecklingsländer – de så kallade tillväxtmarknaderna som bland annat omfattar länder som Mexiko och Sydafrika. Bedömningen av de här obligationerna är samtidigt en bedömning av ländernas ekonomiska situation och deras möjligheter att betala tillbaka sin skuld. Och här är ESG-bedömningen extra viktig.

- Särskilt styrningsbiten, i detta fall samhällsstyrningen, är viktig. God samhällsstyrning är avgörande för att skapa stabila politiska och sociala förhållanden och upprätthålla ekonomisk stabilitet. Regeringar med hög standard på ESG-området är normalt också de som försöker bekämpa korruption, öka levnadsstandarden och minska fattigdomen, och de är ofta bättre på att fördela resurserna, säger Ann Frank Andresen, som är chef för Research & ESG i Emerging Markets Debt-teamet i Nordea Asset Management.

Analysen av obligationer från tillväxtmarknaderna är väldigt komplex. Därför är Emerging Markets Debt-teamet det enda investeringsteamet i Nordea Asset Management som har ett alldeles eget ESG-team. 

Teamet grundar sin analys av länderna på 19 fastställda ESG-faktorer. Analysen är så uppskattad att teamet i början av 2020 vann ett internationellt pris (FundForum Global ESG & Impact). 

-  Vår ESG-analys är det som skiljer oss från ett typiskt förvaltningsteam som investerar i obligationer på tillväxtmarknader. Vi har verkligen i grunden införlivat ESG i allt vi gör, och vi har avsatt betydligt mer tid och resurser för ESG, avslutar Ann Frank Andresen.
 

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global förvaltas av Nordea Funds Ab.