morningstar
Annika Hagstedt

Nordea vinner Morningstar Fund Awards för Bästa Räntehus

Morningstar Fund Awards delas ut till de fonder och fondbolag som har haft den högsta riskjusterade* avkastningen historiskt, där resultatet under 2020 väger tyngst. Prisutdelningen skedde i år digitalt och den 17 mars utannonserades det att Nordea i år vann pris som Bästa Räntehus. Nordea hade vid utgången av 2020 en genomsnittlig rating för sina räntefonder på 4,5 av 5 stjärnor.

Vid Morningstar Awards 2021 blev Nordeas svenska ränteförvaltning utnämnd till bästa räntehus i Sverige. Nordea Stratega Ränta blev nominerad i kategorin bästa företagsobligationsfond och Nordea Nordic Stars blev nominerad i kategorin bästa Nordenfond. 

2020 var ett utmanande år för ränteförvaltning generellt när det i perioder var extremt volatilt på marknaderna och svårt att prissätta underliggande tillgångar, en situation som Nordeas ränteförvaltning klarade på ett bra sätt. 

Fondmagasinet har träffat Anette Eineljung som är chef för Nordeas svenska ränteförvaltning för att höra hennes kommentar till vinsten. 

  

Anette Eineljung
Anette Eineljung
Chef för den svenska ränteförvaltningen

Grattis! Vad ligger bakom framgången?

Tack! Vi är ett förvaltningsteam som har lång erfarenhet av obligationsmarknaderna, många av oss har också varit med om flera finansiella kriser under åren. Det gör att vi har ett självförtroende som gör oss trygga med att utnyttja möjligheter som dyker upp när de finansiella marknaderna blir nervösa och många investerare agerar irrationellt.

En väl fungerande kreditanalys (företagsanalys) har också varit viktig för vår framgång. De bolag vi är med och finansierar genom våra obligationsköp träffar vi på regelbunden basis. Både för att säkerställa att de har en tydlig agenda för sitt hållbarhetsarbete och att vi med egna ögon får ta del av vad våra fonder finansierar. Att bygga långsiktiga relationer med bolagen är viktigt för oss och har också bidragit till goda investeringsmöjligheter för våra obligationsfonder.

Vad utmärker er ränteförvaltning? 

Vår utgångspunkt är en strukturerad och väl fungerande investeringsprocess, där vi analyserar var på räntekurvan det är mest effektivt att placera och i vilka räntetillgångsslag fonderna ska placera för att uppnå bästa riksjusterade avkastning. 

Fondernas riskallokering samt en något högre exponering för fallande räntor än i våra jämförelseindex har varit det som bidragit till en god avkastning under många år.
 

Vad tror ni om ränteåret 2021?

Under inledningen av 2021 har långa obligationsräntor stigit. Starkare tillväxtsignaler samt oro för att de kraftfulla stimulanserna från både centralbanker och regeringar ska leda till ökat inflationstryck har drivit upp obligationsräntorna både i USA, Europa och Sverige. Trots, framförallt pandemirelaterade faktorer i produktions- och leverantörskedjorna, har inte de till stor del tillfälligt ökade kostnaderna nått slutkund. Den senaste inflationsstatistiken som kommit under 2021 har till och med varit överraskade låg. Under 2021 fortsätter pandemin att hålla tillbaka aktiviteten och inte förrän alla restriktioner tas bort och aktiviteten i samhället återgår till det normala kommer vi se om mönstret ändras eller om inflationen kommer fortsätta att vara lika låg som de senaste 25 åren.

Låg inflation och begränsade förväntningar om stigande inflation kommer sannolikt innebära att lågräntemiljön fortsätter under 2021. En stabiliserande faktor är den höga belåningen i samhället, då en stigande ränta påverkar börs och fastigheter negativt vilket sänkt taket för vad centralbankerna anser vara en neutral respektive en åtstramande räntenivå. Som ränteförvaltare skulle en högre räntenivå skapa bättre förutsättningar för fonderna att kunna leverera bättre avkastning över tid då förfall och kuponger kan återinvesteras på högre nivå. Räntorna kommer sannolikt förbli låga framöver även om den ökade turbulensen nu satt press uppåt på räntorna. Sannolikt kommer avkastningen på ränteprodukter bli positiv men låg och även fortsättningsvis är temat att bevara kapitalet i en fortsatt turbulent värld.  

Fortsättningsvis tror vi på en fortsatt stabil marknad för företagsobligationer med god kreditvärdighet. Skuldsättningen bland många av emittenterna på den svenska företagsobligationsmarknaden har reducerats och lånebehoven är generellt begränsade, vilket förutom Riksbankens stödköp, bidrar till att hålla kreditmarginalerna stabila.

 

* Riskjusterad avkastning är ett mått på hur god avkastning en fond kan få i relation till den risk som fonden tagit. 

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?