tjej med äppelkorg
Av:
Jan Telford

Nordeas blandfonder med hållbarhetsfokus firar ett år

I november 2019 lanserade Nordea tre nya blandfonder med hållbarhetsfokus i Sverige, Norge och Finland. Nu fyller fonderna ett år och de verkar redan ha gjort sig hemmastadda på marknaden.

Aktivt ägarskap
Sparande
Henrika
Henrika Vikman
VD, Nordea Funds

Våra blandfonder med hållbarhetsfokus fyller nu ett år och intresset från kunderna har varit stort i både Sverige, Norge och Finland, där fonden lanserats. 

– Vi upplever en stor efterfrågan på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor från våra kunder. Vi kan se ett klart skifte i hur våra fondsparare vill göra skillnad genom sitt sparande och bidra positivt till många av de utmaningar vi står inför. Samtidigt vill många spara i fonder som inte har för hög risk. Därför har dessa fonder passat många av våra kunder, säger Nordea Funds VD Henrika Vikman.

Nordeas tre blandfonder är ett enkelt alternativ för den som prioriterar hållbarhet i sitt sparande. Fonderna erbjuder en kombination av ESG-strategier, strategier som baseras på frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik, riskspridning och professionell portföljförvaltning i ett sparande som anpassas efter kundens valda riskprofil.  

bollbild

Ett tema här för att stanna
Hållbarhetsfrågor, eller det som inom finansvärlden ofta benämns som ESG, är ett tema som påverkar oss människor på många sätt i livet och vi söker i allt större utsträckning lösningar och produkter som tar hänsyn till dessa faktorer. 

Intresset för det som idag klassas som hållbart sparande har avancerat snabbt från en växande trend till ett självklart inslag på sparmarknaden. Investerare över hela världen vill ha socialt ansvarstagande och miljövänliga alternativ inom alla tillgångsslag, och en allt större del av nytt kapital på marknaden placeras i dessa typer av produkter.

– Att spara med fokus på dessa frågor är ett bra sätt att vara med och bidra, säger Henrika. Som en stor investerare har Nordea ett ansvar att placera kapital hos de bolag som tar utmaningarna på allvar. Därför anpassar vi också alla våra fonder som ingår i Nordeas Hållbara val efter klimatmålen i Parisavtalet.

– Men förutom att bidra till högre fokus på ESG hos många bolag så är det också så att dessa fonder under sitt första år uppnått en god avkastning trots alla utmaningar som varit under året, säger Henrika Vikman.

avkastning
Grafen visar utvecklingen för Nordeas hållbara blandfonder under det senaste året fram till 3 december

Fördelen med blandfonder och Nordeas Hållbara val
I blandfonderna fördelas fondförmögenheten i olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper och mellan olika marknader. Dessa fonder har olika risk- och avkastningsprofiler och fondförvaltarna ser till att den förväntade avkastnings- och risknivån upprätthålls. Fonderna placerar framför allt i fonder som ingår i Nordeas Hållbara val men även direkt i aktier och räntor. 

Hållbart fondsparande i Nordea handlar mycket om fonder som tar hänsyn till ESG-frågor, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, när de väljer ut sina innehav. De kan även utesluta vissa företag, men först och främst jobbar förvaltarna med inkludering vilket innebär att de tar in i företag och emittenter med hög ESG-rating. Den analys som ligger till grund för ratingen görs bland annat av Nordeas eget team för ansvarsfulla investeringar.

– I våra egna analyser använder vi de kvalitetskrav som Nordeas team för ansvarsfulla investeringar tagit fram. Teamet klassificerar bolagen utifrån hållbarhetsvärden och fondernas förvaltare placerar bara i bolag som uppnår ett visst betyg. Detta team för också en aktiv dialog med många företag så att de utvecklar sin verksamhet i en ännu mer hållbar riktning, förklarar Henrika Vikman.

Nordeas blandfonder med fokus på hållbarhet

De tre fonderna har olika riskprofiler. Fonden med lägst risk heter Hållbarhetsfond Försiktig och den har störst andel räntefonder. Nästa nivå är Hållbarhetsfond Balanserad som har en lika stor andel ränte- och aktiefonder, medan Hållbarhetsfond Tillväxt har störst andel aktier. 

Läs mer om fonderna eller handla i vår Internetbank

Fondernas sammansättning justeras fortlöpande för att behålla rätt fördelning mellan aktier och räntepapper. Fördelningen kan avvika från den ursprungliga sammansättningen, inom vissa ramar, om förvaltaren bedömer att något av tillgångsslagen kan ge en mer attraktiv avkastning sett till risken.

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas hållbara blandfonder förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?