flygplan

Nordeas fondförvaltare om corona

Coronautbrottet skapar stor oro och på världens marknader har vi kommit att bevittna några av de värsta börsdagarna i modern tid. Men det är ännu oklart hur stor skada viruset kan komma att orsaka – därav de kraftiga rörelserna på världens marknader. Fondmagasinet har träffat några av Nordeas förvaltare för att veta mer om hur de resonerar och agerar i den här situationen. Det handlar mycket om att hålla huvudet kallt och hålla fast vid sin strategi.   

Aktier
Aktivt ägarskap
Sparande
Maria Qundos
Maria Qundos
Multi-Asset teamet som bland annat förvaltar Nordeas Strategafonder och hållbara blandfonder

Hur agerar ni när det stormar som det gör på börserna? 
När det gäller vår förvaltning så håller vi oss till våra systematiska processer och den senaste tidens utveckling ändrar faktiskt inte på det. Våra förvaltningsmodeller, som styr mycket av hur vi agerar i våra portföljer, reagerar givetvis på den senaste utvecklingen och vi försöker ta till vara på eventuella möjligheter som uppstår. Men vi gör inget extraordinärt, det vill säga vi har hittills inte gått utanför vår vanliga beprövade investeringsstil med riskhantering i fokus. Den filosofin bör kunna fungera även i det här klimatet. 

Hur har ni varit positionerade under dessa turbulenta dagar? 
Vi hade en lätt undervikt i aktier under hela februari så när som på de sista handelsdagarna då vi köpte aktier under börsfallen. Undervikten i aktier gynnade givetvis fondernas utveckling mot slutet av februari. Vi hade investeringar i långa statsobligationer i USA och Tyskland vilket gynnade fondernas utveckling. Sen har vi fortsatt varit aktiva under mars när det gäller fondernas totala aktieexponering och hittills har det gynnat portföljerna. Men den här oron är långt ifrån över och både vi och våra kunder får nog räkna med fortsatt stora slag på de finansiella marknaderna under en tid.

Vad är er syn på situationen just nu?
Osäkerheten är mycket stor kring den globala spridningen av covid-19 och de negativa effekterna på den globala ekonomin är mycket svåra att uppskatta i både omfattning och tid. Klart står dock att rädslan för ett utdraget scenario med betydligt lägre aktivitet bland både producenter och konsumenter nu är stor. Världens centralbanker har börjat agera och regeringar världen över har lanserat en del stimulansåtgärder. Oron bland världens investerare har dock hittills haft övertaget och rädslan är att åtgärderna inte räcker. I den här miljön är vi ödmjuka inför att de stora rörelserna i sig orsakar ännu mer rädsla och risktoleransen justeras ner hos många investerare. Vår erfarenhet säger dock att istället för att styras av känslor som rädsla och hopp ska vi hålla fast i vår beprövade, systematiska och riskbalanserade investeringsfilosofi.   

Vår erfarenhet säger dock att istället för att styras av känslor som rädsla och hopp ska vi hålla fast i vår beprövade, systematiska och riskbalanserade investeringsfilosofi.  
Maria Qundos
Filippa Gerstädt
Filippa Gerstädt
Förvaltar Sverigefonderna Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Ideas

Vad gör ni just nu? 
När det blir så stora rörelser och en marknad i panik är det svårt att göra stora förändringar med risk för att göra ”dubbelfel”. Vi försöker hålla en anpassad nivå på vår kassa och i och med att vi har en process där vi utgår från det enskilda företagets möjligheter försöker vi bedöma läget och korrigera innehavet i de fall då vi tycker att aktien har gått ned för mycket, eller för lite, givet vår syn på utsikterna och relativt andra innehav. 

Hur ser ni på marknadssituationen? 
Även om spridningen av Coronaviruset i Kina ser ut att gå i rätt riktning, fortsätter det att spridas i västvärlden och i dagsläget är det svårt att få en tydlig uppfattning om hur allvarliga konsekvenserna faktiskt kommer att bli. Att det blir realekonomiska konsekvenser med lägre efterfrågan av detta är säkert, men det är svårt att avgöra hur långvariga effekterna blir – den bilden kommer att klarna när vi ser att spridningen börjar avta och tryggheten i samhället återvänder. 

Världens centralbanker har valt att kliva in för att ge stöd, men då ränteläget är så lågt är utrymmet inte särskilt stort. Istället blir det viktigare vad statsledningar gör för att stimulera ekonomin. Dock kan det nog att dröja tills spridningen börjar avta och tryggheten i samhället återvänder och innan stimulanserna får genomslag.

Att börsen väljer att tolka denna osäkerhet så negativt beror också på att vi har år av stark börsuppgång med oss, att den ansiktslösa handeln (det vill säga automatiserad förvaltning via till exempel ETFer) står för en stor del av den totala omsättningen och att det inte finns någon naturlig köpare som kan fånga upp alla säljorder.  


 

Per-Erik Grahn
Per-Erik Grahn
Ränteförvaltare

Hur ser ni på situationen just nu?
Efter en lång tid med stabil marknad, god riskaptit och jakt på avkastning upplever vi nu det omvända. Under de senaste veckorna har vi sett ökad turbulens och riskaversion i räntemarknaden. 

Vad gör ni just nu för att anpassa fonderna efter det rådande läget?
På grund av den ökade volatiliteten (risken) har vi under de senaste veckorna valt att successivt dra ner risken relativt jämförelseindex i våra fonder. Jämfört med många andra aktörer investerar vi enbart i statsobligationer, Kommuninvest, säkerställda bostadsobligationer med AAA-rating, samt företagsobligationer med hög kreditkvalitet. När det gäller företagsobligationer investerar vi huvudsakligen i svenska och nordiska krediter med kreditrating ”Investment Grade” eller motsvarande.

Varför går spreadarna isär och vad innebär det?
Alla kreditspreadar (allt som inte är statsobligationer) har gått isär på grund av minskad riskaptit bland investerarna. Ökningen av kreditspreadarna har varit större ju lägre kreditratingen samt ju längre löptiden varit. Ökade kreditspreadar innebär på kort sikt att fonderna avkastning jämfört med jämförelseindex påverkas negativt. Samtidigt innebär det också att fondernas förväntade avkastning framöver påverkas positivt då fondernas direktavkastning (yield) ökar.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?