ägg
Av:
Annika Hagstedt

Spara smart – lägg inte alla ägg i samma korg

Nordeas Strategafonder utnyttjar de möjligheter du kan få genom att inte lägga alla ägg i samma korg. Genom att sprida fondernas placeringar på flera olika typer av tillgångsslag går det att skapa bra avkastning utan onödigt högt risktagande. Nyligen fick fonden Nordea Stratega 30 pris som bästa försiktiga blandfond. Läs mer.

Aktiv förvaltning
Sparande
Maria Qundos
Maria Qundos
Fondförvaltare Nordeas Strategafonder

Även med ett mindre sparbelopp får du som sparare aktiv förvaltning och stor riskspridning och tillgång till många marknader, vilket skulle vara svårt att uppnå med egna placeringar. Så förklarar teamet bakom Nordeas Strategafonder hur fonderna, med sin mix av aktie-och ränteplaceringar, sprider risken och gör ditt sparande mer motståndskraftigt mot marknadens svängningar.

Fokus är att ge den som sparar i fonderna möjlighet till god avkastning utan att ständigt behöva följa marknadsutvecklingen och dagligen ta ställning till vilka placeringar man bör göra. I stället balanseras fonden med en blandning av aktier och räntor och en mix av regioner och sektorer, för att sprida risken så mycket som möjligt och för att över tid göra fondens avkastning mer stabil.

Grundläggande för fonderna är att numret i fondens namn anger hur stor procentuell andel som är fondens långsiktiga riktvärde för aktieplaceringar, övriga medel placeras i räntebärande placeringar som t.ex. statsobligationer och företagsobligationer.

Att spara i en Strategafond är därför väldigt enkelt. Du väljer vilken fond som passar dig bäst beroende på hur riskbenägen du är och med vilken tidshorisont du sparar. Ju högre risk, och möjlighet till avkastning, du vill ta eller ju längre tidshorisont du har på ditt sparande, desto större svängningar klarar du antagligen.

 

Om Strategafonderna

Fonderna placerar i både aktier och i räntebärande placeringar. Fördelningen dem emellan beror på vilken riskprofil du väljer. Risken är lägst i Stratega Ränta, som placerar i olika typer av räntebärande värdepapper och högst risk i Nordea Stratega 70 som har cirka 70 procent aktier och minst andel räntebärande placeringar, vilket innebär att den också har den högsta risken.

Läs mer om Nordeas Strategafonder

Förvaltarna ser sedan till att placera dina pengar med hänsyn till vad de anser vara de bästa placeringarna för att ge god avkastning, utan att ta onödiga risker.

- I praktiken innebär det att vi bygger upp strategier som gör att placeringar i olika tillgångsslag kompletterar varandra. Vi gör riskfyllda placeringar som sedan vägs upp av mindre riskfyllda. Vi har exempelvis haft en del aggressiva placeringar i amerikanska IT-bolag, dessa vägs då upp av att vi på den defensiva sidan har aktier i bolag som ger höga utdelningar. Det handlar alltså hela tiden om att väga risker mot varandra, vilket balanserar våra innehav, säger Maria Qundos som förvaltar Nordea Stratega 30 tillsammans med Jessica Carping.

Grundprincipen i förvaltningen handlar om att inte behöva ta mer risk än nödvändigt. 

- I dessa dagar när de korta räntorna ligger på minus så finns det ingenstans som det går att hämta avkastning utan att ta risk. Men den risk vi tar är mycket väl beräknad fortsätter Maria. Dessutom kan vi ju vara snabba och utnyttja möjligheter som uppstår på marknaden och t.ex. frångå det långsiktiga riktvärdet för aktieplaceringar och investera mer i tillgångsslaget när vi bedömer att aktier kortsiktigt har bättre förutsättningar än räntebärande papper. Detsamma gäller såklart om fallet är omvänt. Det är vad vi kallar taktisk tillgångallokering, vilket kan vara en god källa till meravkastning.

Som sparare, även med ett mindre sparbelopp, får man en stor spridning och tillgång till många olika tillgångar, marknader och strategier. Detta skulle vara knepigare att uppnå om man själv skulle sköta placeringarna.
Jessica Carping, ansvarig fondförvaltare Strategafonderna

Bred mix och spridd risk

Eftersom Strategafonderna investerar brett inom de flesta marknader och kategorier tar man också hjälp av expertis från andra förvaltare på Nordea. Detta sker genom att en del av placeringarna läggs ut på andra fonder eller delportföljer som enbart fokuserar på ett visst segment som exempelvis svenska småbolag eller tillväxtmarknadsaktier, obligationer med korta eller långa löptider eller ett visst aktiesegment t.ex. finansaktier.

På så sätt skapas enligt Jessica ett smörgåsbord av möjligheter för investeringar i allt från aktiemarknader, spridda över regioner och sektorer, eller obligationer med korta och långa löptider. Vi kan till viss del också välja att implementera med eller utan valutarisk.
 

 

Jessica Carping
Jessica Carping
Ansvarig fondförvaltare Nordeas Stratega 30

– Det betyder att man som sparare, med även ett mindre sparbelopp, får en stor spridning och tillgång till många olika tillgångar, marknader och strategier. Detta skulle vara knepigare att uppnå om man själv skulle sköta placeringarna och dessutom aktivt re-allokera portföljen. För att åstadkomma en så bred exponering på egen hand skulle man behöva investera i hundratals olika värdepapper, tillägger Jessica.

Vi ser Strategafonderna som en bas i sparandet och om man som sparare är intresserad av en viss region, sektor eller aktie kan man såklart investera i detta vid sidan av sitt Stratega-sparande, understryker Jessica.

– Vi vet att det är riskfyllt att satsa allt i ett enda tillgångsslag, det såg vi till exempel när IT-bubblan sprack för snart 20 år sedan. Därför kan man med fördel använda Stratega som en fast del i sin sparportfölj, som man inte behöver ha daglig koll på, och som har en spridd risk och därmed goda förutsättningar för en rimlig grundavkastning, avslutar Maria.

 

Börja spara i Strategafonderna i Nordeas Internetbank

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Strategafonderna förvaltas a Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?