Barn som leker
Av:
Outi Rönnqvist

Ansvar handlar om att göra något konkret

Uttalanden och riktlinjer är en bra början, men i slutänden är det vad vi faktiskt gör som kan leda till förändring. Förra årets covid-19-pandemi fick hela världen att inse vikten av att vara förberedd för framtidens utmaningar. Stora framsteg gjordes på hållbarhetsområdet och Nordeas fonder gjorde fler ansvarsfulla investeringar än någonsin. Här har vi samlat några av de viktigaste delarna från vår årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2020.

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
Fonder

Nordeas fonder är aktiva ägare. Vi har möjlighet att påverka företagen som vi tar in i våra fonder. I praktiken sker det på många olika sätt – till exempel genom att rösta på årsstämmor, föra dialog med företagen, delta i nomineringskommittéer, besöka produktionsanläggningar eller samarbeta med andra investerare för att driva på en positiv utveckling i branscher eller företag. 

Hur ansvarsfull en investering är bedöms normalt utifrån tre kriterier: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, eller ESG (environmental, social and governance). Under 2020 hade vi dialoger om ESG-frågor med 924 av de företag som ingår i Nordeas fonder. I de flesta fall (348) gällde det bolagsstyrning, men frågor kring miljö (311) och socialt ansvar (265) låg inte långt bakom. På grund av covid-19-pandemin blev det inte lika många fältbesök på  produktionsanläggningar utomlands som normalt, men tack vare virtuella kommunikationsverktyg kunde vi istället ha en dialog med fler företag än under tidigare år.

De flesta kontakterna (16 procent) hade vi med företag i sektorn Konsument sällanköp, tätt följt av tillverkningsföretag (13 procent). Sammantaget svarade dessa för drygt en tredjedel av alla de företag vi förde dialog med. De flesta av företagen finns i Europa (39 procent) men andelen nordamerikanska företag var nästan lika stor (37 procent).

Dialoger_2020
Under 2020 diskuterades ESG-frågor i totalt 924 dialoger med företag som varit innehav i Nordeas fonder.
Så här röstade vi under 2020

Pandemin påverkade även Nordea fonders representation på årsstämmorna. Många av stämmorna hölls digitalt, och då fysisk närvaro var omöjlig var deltagarantalet lågt på grund av reserestriktioner och regler för hur många som fick samlas. De flesta omröstningar på stämmorna genomfördes därför genom en extern tjänst för röstning via fullmakt. I tjänsten ingår att tillhandahålla beslutsunderlag till institutionella placerare, så att röstningen kan genomföras hållbart, utan onödigt resande.

Att rösta på årsstämmor är en viktig del av Nordeas aktiva ägarskap. Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett företag och omröstningarna avgör ofta bolagets framtida inriktning.

Förra året röstade vi för flera klimat- och miljörelaterade förslag som initierats av investerare. Dessutom har vi bidragit med expertkunskap för att hjälpa företagen utveckla sina utdelnings- och ersättningspolicyer. Under 2020 utnyttjade Nordeas fonder sin rösträtt för tusentals förslag till sammanlagt 701 årsstämmor. Vi planerar att vidareutveckla våra riktlinjer så att vi ska kunna använda vår rösträtt för majoriteten av våra innehav under 2021.

På vår digitala röstportal kan du se hur Nordeas fonder röstade på de olika stämmorna.

Agerar ensam eller i samarbete med andra investerare

I tillägg till vårt arbete för att påverka företagen deltog 19 analytiker från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar i sammanlagt 27 internationella initiativ som ska hjälpa till att lösa framtidens problem.

Ett av dessa initiativ är Access to Medicine Index, med målet att analysera och jämföra i vilken utsträckning världens största läkemedelsföretag gör läkemedel, vaccin och diagnostik mer tillgängliga för människor i låg- och medelinkomstländer. Här lyfter man också fram bästa praxis och framsteg, samt områden där det finns mer att göra.

Nordeas team för ansvarsfulla investeringar var också representerade i FN:s branschöverskridande expertgrupp som inrättades 2020 för att motverka antimikrobiell resistens, vilket bland annat innefattar bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Dessförinnan deltog teamet också i gruppen av rådgivande experter för indexet Antimicrobial Resistence Benchmark som bevakar hur läkemedelsföretagen agerar i förhållande till allt mer utbredd resistens mot läkemedel.

Förra året fortsatte även arbetet med att förbättra rapporteringen om människorättsfrågor genom indexet Corporate Human Rights Benchmark som bedömer de 230 största globala börsföretagens riktlinjer, rutiner och i vilken mån de respekterar mänskliga rättigheter. Sedan 2016 har Nordea sponsrat och varit medlem i styrkommittén för projektet, som numera ingår i World benchmarking Alliance. Nordea är sedan 2016 även medlem i Investor Alliance for Human Rights som inriktar sig på investerares ansvar för att respektera mänskliga rättigheter.

Många samarbetsinitiativ som leds av investerare handlar också om klimatförändringen och att förbättra företagens sätt att inte bara bedöma, utan även redovisa sina klimatrelaterade risker. De investerare som ingår i Climate Action 100+ arbetar med att påverka världens största utsläppare av växthusgaser, och få dem att vidta de åtgärder som krävs för att bromsa klimatförändringen. Gruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är ett forum för samverkan där investerare kan dela information och fastställa gemensamma riktlinjer för att motverka klimatförändringen. Arbetsgruppen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures arbetar för mer detaljerad redovisning av klimatrelaterade risker. Många av Nordeas fonder följer arbetsgruppens rekommendationer. Förra året fortsatte vi också att föra dialoger med världens största utsläppare av växthusgaser, ett arbete som inleddes 2019.

Dessutom stödde vi ytterligare 18 globala hållbarhetssatsningar som du kan läsa mer om i vår årsrapport om ansvarsfulla investeringar 2020 (på engelska).

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?