Hero_onshore
Av:
Charlotte Holst

Samlade energilösningar ska säkra omställningen från svart till grönt

Övergången från svart till grön energi sker i rasande fart. Vestas och Ørsted, två av världens ledande producenter av land- och havsbaserad vindkraft, befinner sig mitt i detta historiska skifte. Men ska vi nå FN:s globala mål nr 7 så krävs emellertid långt mer än att producera vindkraft – då behövs ett brett utbud av gröna energilösningar.

sdg

FN:s globala mål nr 7: Hållbar energi för alla

Vi ska säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

Betydande prissäkningar på gröna energiformer, marknadsmässiga vindkrafts- och solcellsparker och stora företag med en försäljning som vida överträffar de förlustdrabbade oljeföretagens. Marknaden vänder i allt högre grad ryggen åt fossila bränslen och de så kallade ”svarta” energislagen. Nu blickar man istället mot framtiden och de gröna lösningar som ska säkerställa att vi uppnår FN:s globala mål nr 7.

Ett av de företag som spelar en viktig roll i omställningen från fossil till grön energi är Vestas. Den danska vindkraftsproducenten svarar för 20 procent av all installerad vindkraft i världen.

Kristian Heydenreich, Senior Director, Compliance & CSR på Vestas, menar att det kraftiga prisfallet är ett exempel på att vi går åt rätt håll för att kunna uppnå FN:s globala mål nr 7. Vindkraften har traditionellt sett varit statligt subventionerad. Men det statliga stödet måste förpassas till historien för att inte bara energiförsörjningen utan också affärsmodellen ska bli hållbar.

– Om branschen fortsatt skulle vara beroende av statligt stöd – som under de senaste tio åren – skulle många länder inte klara omvandlingen till hållbar energi, eftersom det helt enkelt skulle bli för dyrt, säger Kristian Heydenreich.

Kristian Heydenreich
Kristian Heydenreich
Senior Director, Compliance & CSR hos Vestas

Effektiva vindkraftverk och snabba havsvindar

Men det går åt rätt håll. I mars meddelade Vestas att man ska bygga Danmarks första och helt marknadsmässigt drivna vindkraftspark i Hirtshals. Även på andra platser runtom i världen – till exempel i USA – fasas stödet till vindkraften ut

Ett delmål för FN:s globala mål nr 7 är att ”till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen”. Här är prissänkningen också avgörande.

– Kostnaden per megawatt kan sänkas bland annat genom att hela tiden förbättra effektiviteten, och så har det också sett ut de senaste åren. Nu kan vi konkurrera med andra energiformer och har därmed möjlighet att utöka ännu mer, säger Kristian Heydenreich.

Det går allt snabbare att driftsätta ett nytt vindkraftverk, och effektiviteten ökar, fortsätter han. För ett och ett halvt år sedan driftsatte Vestas ett vindkraftverk, där kapaciteten låg på 4 megawatt. Idag tillverkar man redan vindkraftverk som klarar 5 megawatt. De kan alltså producera 20 procent mer energi.

Effektiv grön energi

För ett och ett halvt år sedan driftsatte Vestas ett vindkraftverk, där kapaciteten låg på 4 megawatt. Idag tillverkar man redan vindkraftverk som klarar 5 megawatt. De kan alltså producera 20 procent mer energi. För fem år sedan tog det 1 543 dagar från det att man började bygga en havsbaserad vindpark tills elproduktionen var igång. Idag tar det 448 dagar.

Källa: Vestas och Ørsted

Priset på havsbaserad vindkraft har också sjunkit markant – 60 procent på fem år. Jakob Askou Bøss, strategi- och kommunikationschef på Ørsted som är ledande inom havsbaserad vindkraft, vill lyfta fram att det nu är billigare att bygga havsbaserade vindparker än kol- och gaskraftverk i Nordeuropa.

– Det är ett stort steg mot en värld som uteslutande drivs med grön energi.

Havsbaserad vindkraft är idag en modern teknik och vi kan tacka teknikutvecklingen och industrialiseringen av branschen för de stora prisfallen.

Idag bygger Ørsted allt större vindkraftverk – i allt snabbare tempo. För fem år sedan tog det exempelvis 1 543 dagar från det att man började bygga en havsbaserad vindpark tills att elproduktionen var igång i hela anläggningen. Idag tar det 448 dagar.

Mycket mer än vindkraftverk

Det finns flera exempel på hur energibranschen målinriktat går mot en blomstrande grön marknad och att de ”svarta” fossilbaserade verksamheterna är på väg att fasas ut. Ta till exempel Ørsted som våren 2017 avyttrade sin oljebaserade verksamhet och nu har genomgått en total omvandling från svart till grön energi – och målet är 100 procent grön energi. Även Vattenfall har deklarerat att man vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfall med sina 20 000 anställda har dessutom visat att man har för avsikt att bli den ledande nordeuropeiska leverantören av infrastruktur för laddning av elbilar inom fem år. Även Vestas har utvidgat sitt fokus till att omfatta mycket mer än vindkraftverk.

– Med blicken mot framtiden vill vi vara en global ledare inom hållbara lösningar. Det signalerar att vi vill bidra med något mer än bara vindkraftverk. Vi fokuserar på totallösningar som kan förändra energimixen och göra de gröna energislagen tillgängliga för så många som möjligt, säger Kristian Heydenreich.

Kennedy Energy Plant
I Kennedy Energy Park i Australien arbetar Vestas med att integrera solkraft, vindkraft och lagring. Hybridkraftverk har en viktig roll att spela i framtidens energilösningar.

Oförutsebar som vinden

En viktig del av lösningen är lagring av energin. Sol och vind är till sin natur oförutsebara och om vi vill att tillgången på hållbar energi ska vara mer förutsebar än vinden måste vi utveckla teknik för att lagra energin. På många platser kombineras därför vindkraftparkerna med batterilagring – det kallas hybridkraftverk och gör att vindkraftparkerna mer liknar de traditionella kraftverken. Det finns ännu inga helintegrerade lösningar, men på Vestas har man höga ambitioner och hoppas kunna leverera sådana kompletta energilösningar i framtiden. Först måste man bara lösa problemet med lagringen.

– Lagring av energi är ett absolut måste i den här omställningen. Vi driver ett projekt i Australien (Kennedy Energy Park, red.) där solkraft, vindkraft och lagring är integrerade, men konceptet är ännu inte fullt utbyggt någonstans i världen. Just nu lär vi oss, men lagringen kommer att vara avgörande i framtiden, och är nästa steg i den pågående omställningen, säger Kristian Heydenreich.

Även Ørsted arbetar med olika tekniska lösningar – bland annat energilagring.

– Vi har ett batterilagringsprojekt i England till exempel, där batteriet ansluts direkt till elnätet och ger en mer flexibel elförsörjning. Vi tror att batterilösningar och energilagring är något som kommer att utvecklas på bred front de närmaste åren, i takt med att priserna på batterier väntas sjunka ytterligare, säger Jakob Askou Bøss.

Jakob Askou Bøss
Jakob Askou Bøss
Strategi- og kommunikationsdirektør, Ørsted

Det handlar framför allt om att utnyttja den gröna energin optimalt medan den finns. Till exempel kommer man att kunna använda elbilar för att förbruka den överskottskapacitet som finns nattetid.

– I takt med att allt fler elbilar kommer ut på vägarna blir den bästa lösningen att ladda dem på natten. Nattetid förbrukar vi som minst energi, men det är oftast då det blåser som mest. Det här är optimalt med tanke på energimixen och kommer att få stor utbredning när elektrifieringen börjar på allvar, säger Kristian Heydenreich.

Ut i världen

Vindkraftverk, hybridlösningar, lagring, forskning, teknik och utveckling. Med Ørsted och Vestas samlade verksamhetsområden bidrar båda företagen till FN:s globala mål nr 7. Men det är inte allt, säger Kristian Heydenreich. Om man ser till Vestas verksamhet på tillväxtmarknaderna så är man delaktiga i flera samordnade insatser, som bidrar till åtskilliga av de globala målen.

– Tillsammans med våra partner får vi saker att hända i våra lokalsamhällen. När man bygger en stor vindkraftspark uppstår många positiva sidoeffekter. Projektet ger utbildnings- och sysselsättningstillfällen, ny infrastruktur och ökad tillväxt i lokalsamhällena.

Ett exempel är Lake Turkana i Kenya. Här ingår Vestas i ett partnerskap där 365 vindkraftverk har uppförts på den östra sidan av sjön – ett av världens mest blåsiga områden. Afrikas största vindkraftspark kommer inom en snar framtid att trygga energiförsörjningen för alla kenyaner. Vestas är både entreprenör och investerare och de har fått värdefulla erfarenheter från projektet som kommer väl till pass när de ska installera vindkraft på andra platser i Afrika.

Vindkraft och lokal tillväxt

  • Lake Turkana Wind Park med en kapacitet på 310 megawatt består av 365 vindkraftverk från Vestas.
  • En 200 km lång väg har anlagts för att transportera vindkraftverk och annan utrustning från hamnen i Mombasa till vindkraftparken.
  • Lake Turkana Wind Power och Vestas har investerat i lokala projekt kring vatten, hälsa och utbildning, och sysselsätter över 2 500 personer (75 procent är innevånare i Marsabit-regionen).
  • Investeringarna har lett till ökad handel i området, och med huvudstaden Nairobi. De har också förbättrat lokalbefolkningens hälsa och ökat deras köpkraft tack vare att de fått en inkomst.

Källa: Globalnyt

Lake Turkana
Från Lake Turkana Wind Park i Kenya, där man bland annat har anlagt en 200 km lång väg för att transportera vindkraftverk och annan utrustning från hamnen i Mombasa till den enorma vindkraftparken.

Om vi ska uppfylla åtagandena i Parisavtalet är det helt avgörande att utvecklingsländerna – där medelklassen växer allt snabbare – är med på tåget när det gäller de gröna energilösningarna. Ørsted menar att också resten av världen är på väg att få upp ögonen för havsbaserad vindkraft.

– För några få år sedan förekom havsbaserad vindkraft nästan uteslutande i norra Europa. Så är det inte längre. Idag utvecklar vi havsbaserade vindkraftsparker i USA och Taiwan, och intresset ökar i länder som Japan, Korea och i Indien där man planerar för utbyggnad av den havsbaserade vindkraften, säger Jakob Askou Bøss.

Havsbaserad vindkraft i världen

Ørsted har en installerad kapacitet av havsbaserad vindkraft på cirka 5,6 gigawatt. Ytterligare 3,4 gigawatt håller på att byggas. Man har dessutom säkrat rättigheterna för att bygga cirka:

  • 1 gigawatt havsbaserad vindkraft i USA under 2023
  • 1,1 gigawatt i Tyskland under 2025
  • 1,8 gigawatt i Taiwan under 2025
  • Målet är en total havsbaserad vindkraftskapacitet på 15 gigawatt till 2025.

Källa: Ørsted

17 kända symboler

Allt det här skedde dock inte av sig självt, när de globala målen presenterades. Om man ser de 17 målen som ett verktyg för att förändra världen så är de inte banbrytande i sig, menar Kristin Heydenreich. De har inte förändrat hur ett företag som Vestas bedriver sin verksamhet, men de har åstadkommit något annat, säger han.

– Vi arbetade ju med hållbarhet även innan de globala målen kom, så på det viset har vår verksamhet inte förändrats. Men de är ett fantastiskt verktyg för att sprida budskapet, etablera nya relationer och partnerskap och att konkretisera hållbarhetsarbetet. Nu finns de här 17 symbolerna, som till och med mina barn känner till, och de har helt klart hjälpt oss att förmedla vad vi arbetar för. På det sättet är de globala målen en fantastisk plattform, och de ger unika möjligheter att skapa nya samarbeten och affärsmöjligheter.

FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

Läs mer om de 17 globala målen här

 

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?